Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Dotační titul „ÚZEMNÍ PLÁN“

Dotační titul „ÚZEMNÍ PLÁN“

18.11.2015

Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 135/2015 ze dne 30. 10. 2015 vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace (s možností víceletého financování) z programu Podpora územně plánovacích činností obcí, podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí - dotační titul Územní plán. Lhůta pro příjem žádostí končí 15. 1. 2016.

Výzva na dotační titul územní plán je určena pro obce na území ČR mimo obce s rozšířenou působností, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z Integrovaného operačního programu (IOP) nebo z Programu rozvoje venkova (PRV).
Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně však 400 000 Kč. Pro rok 2016 je v rozpočtu MMR připraveno pro tento program 20 mil. Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj si vyhrazuje právo na zrušení výzvy v případě nedostatku finančních prostředků.
 
Tato dotace může být poskytnuta obcím, které nemají žádný územní plán, nebo mají územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru a jeho platnost skončí do 31. 12. 2020 (tj. územní plán schválený před 1. 1. 2007).


Upozornění pro žadatele:
Dotační titul se nevztahuje na územní plány pořizované tzv. „překlopením“ podle přechodných ustanovení stavebního zákona.

Pro předložení žádosti bude třeba mít již uzavřenou smlouvu s projektantem územního plánu a schválené zadání územního plánu.

Podporováno:

  • zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo;
  • vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast;
  • úprava návrhu územního plánu pro veřejné projednání.

Více informací na: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Narodni-program-Podpora-uzemne-planovacich-cinnosti-obci-(1)/Rok-2016-%E2%80%93-Podprogram-Podpora-uzemne-planovacich-dokumentaci-obci-%E2%80%93

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.