Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Druhé kolo veřejného projednání

Druhé kolo veřejného projednání "Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše"

14.02.2013

Koncem března bude s největší pravděpodobností dokončena Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše (ISRR)

 

Z iniciativy Krkonoš – svazku měst a obcí proběhlo ve Vrchlabí, před ukončením sběru podkladů, druhé kolo veřejného projednání

 

Mgr. Josef Mikšovský, zpracovatel ISRR Krkonoše z firmy SPF GROUP, v.o.s., zrekapituloval postup získávání informací pro tvorbu Strategie a uvedl aktuální stav:Aby se s finální podobou Strategie ztotožnili všichni lidé žijící v regionu, byly během prací ustanoveny komunikační nástroje. Základní platformou byla tzv. řídící skupina jako odborná oponentura. V květnu a červnu 2012 proběhly tzv. řízené rozhovory s patnácti osobnostmi regionu. K získání dalších informací z řad široké veřejnosti bylo dohodnuto dvojí veřejné projednání. První proběhlo v listopadu 2012, druhé 14. února 2013. Strategie má analytickou, již dokončenou část. Další návrhovou, obsahující názory mnoha počtu lidí. Třetí poslední realizační. V rámci ní bude navržen systém implementace, resp. zakotven návrh, jak s dokumentem, až bude dokončen, dále pracovat. I potom bude pokračovat shromažďování projektových záměrů. Ty nejnosnější budou vybrány k realizaci. Další projektové záměry zůstanou v databázi, která bude průběžně několikrát do roka aktualizována.“

 

Cílem je, aby kraje začlenili Strategii Krkonoš do svých krajských strategických dokumentů

Jan Sobotka, předseda Svazku Krkonoše, upřesnil: „Všechna data jsou získaná „zespodu“, tedy od širokého počtu lidí, kteří se do přípravných konzultací zapojili. Jsou to názory zpracované a posbírané od více než stovky osobností regionu. Cílem je hotový dokument – Strategii - poskytnout oběma krajům jako základní pilíř politiky dalšího rozvoje Krkonoš. Je zbytečné, aby materiály, nutné pro čerpání peněz z EU dalšího rozpočtového období, vznikaly duplicitně. Proto chceme, aby se s naší Strategií počítalo a byla zakomponována do strategických materiálů obou krajů,“ vyslovil přání Jan Sobotka, předseda Svazku Krkonoše.

RNDr. Josef Postránecký, ředitel Odboru rozvoje a strategie regionální politiky MMR ČR, doplnil: Krkonoše jsou pro Královéhradecký kraj důležitou oblastí, proto předpokládám, že i zdejší Strategii budou věnovat patřičnou pozornost a při zpracování své Strategie z ní budou vycházet. Záleží na oboustranné dohodě. 

V současné době přichází v ČR čas finalizace strategií regionálního rozvoje. Tyto dokumenty  se vzájemně nevylučují, naopak shodují. Kraje na svých strategiích pracují. Tyto dokumenty  budou jednou z mnoha podmínek, které musí ČR splnit, aby získala v příštím programovacím období možnost využívat finanční prostředky EU. Posuzování žádostí bude vázané na existence strategických dokumentů ať už místních, regionálních a národních. Proto musí existovat a musí být schváleny. Je dobře, že v Krkonoších, v předstihu, na takovém dokumentu společně pracují,“ uzavřel J. Postránecký.   

 

Přeshraniční dálniční propojení je budoucnost regionu

Při debatě nechybělo téma dopravy a dopravní obslužnosti regionu Krkonoš, ale i regionu v Polsku. Kamila Hlinková, výkonná ředitelka Krkonoše – svazku měst a obcí uvedla: „Když jsme v Polsku v Jelení Hoře prezentovali postup prací na našich strategických dokumentech, kladli jsme zvýšený důraz na soulad v oblasti spolupráce česko-polských projektů a především na nutnost vybudování dálničního propojení české a polské oblasti, které je pro ČR a Krkonoše zvláště prioritní.“  I proto byla na setkání do Vrchlabí pozvána Ewa Wlodarz, manažerka odboru přípravy dokumentací Generálního ředitelství silnic a dálnic ve Wroclavi, která představila aktuální stav příprav stavby dálnice S3 ve směru Legnica, Jawor, Paszowice, Bolków, Ptaszków, Kamienna Góra, Lubawka. K věci charakterizovala: “Dálniční síť v Polsku bude skutečně, již v dohledné době, rozšířena. Plánovaná délka nové dálnice je 70 kilometrů. Zajímavostí jsou dva tunely, které budou její součástí. V roce 2005 byla uzavřena mezivládní dohoda o propojení oblasti dálnicí. Polská strana se po letech do její stavby pustila. Připravujeme stavební povolení a výběrová řízení. Koncem t. r. roku bude podána žádost o stavební povolení. Trasování je sice zatím na české a polské straně odlišné, ale pracuje se na shodě a sjednocení.“ Jan Sobotka doplnil: „Je třeba zdůraznit, že dálnice R10 vedoucí do Liberce, R35 na trase Turnov – Hradec Králové, R11 Hradec Králové – Lubawka, jsou pro Krkonoše a potažmo i Trutnov, jako druhé největší město kraje,  základní páteř a otázka budoucího života a smrti. Nemáme propojení s krajským městem. Nepřístupné jsou i další lokality. Příprava dokumentů na české straně však zatím zaostává, ale je možné, že když Poláci šturmují, jejich aktivita by mohla být motivem k urychlení prací na české straně.“

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.