Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Dvouletý Česko-polský projekt KRKONOŠE

Dvouletý Česko-polský projekt KRKONOŠE

13.06.2018

Krkonoše - svazek měst a obcí ve spolupráci s Krkonošskou regionální rozvojovou agenturou, a.s. v Jelení Hoře a partnery Sudetskou průmyslovou a obchodní komorou ve Švídnici, Hospodářskou komorou „Slezsko“- Opole, Okresní hospodářskou komorou v Jablonci nad Nisou, Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje, realizuje projekt „Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí“, reg. číslo. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071, který je realizován v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko a spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Cílem projektu je zvýšit intenzitu mezinárodní spolupráce, která vede k socio-ekonomickému rozvoji česko-polského příhraničí. Dvouletý projekt je realizován prostřednictvím komunikace nemalého počtu osobností, v pěti vytvořených přeshraničních pracovních skupinách. Na činnosti skupin se spolupodílí uvedení partneři i neformální partneři (hospodářské komory, sdružení a svazy, nadace, řemeslnické cechy, klastry, samosprávy, podniky, občanské iniciativy, apod.). Struktura umožňuje rozvíjení přeshraničních kontaktů a řešení problémů vyskytujících se v příhraničním území.

K jeho naplňování RNDr. Miroslava Chaloupská z Krkonoš - svazku měst a obcí konkretizovala: „V rámci projektu jsme navštívili dva veletrhy cestovního ruchu - Holiday Word Praha a MTT Wroclaw, s prezentacemi projektu podnikatelům, ale i s propagační nabídkou a materiály pro cestovní ruch. Na jednotlivých veletrzích jsme se aktivně účastnili setkání s partnery projektu.

Ve dnech 19. - 20. 2. 2018 se účastnili setkání pracovní skupiny projektových partnerů „Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí“ v Opole, Polsko. Řešili jsme při té příležitosti i další akce partnerů a vzájemnou výpomoc. Každý předložil své aktivity na dobu půl roku, s uvedením termínů. Společně jsme hledali možnosti, které v co největší míře mají vliv na rozvoj podnikání v polsko – českém příhraničí.

V rámci projektu Hospodářská komora Slezsko bude vydávat katalog Regionálních výrobců nábytku, který bude prezentovat na společném stánku na Mezinárodním veletrhu nábytku v Brně, kam pozvala všechny partnery.  Čeští partneři dodají ze svého území pět firem, které vyrábějí nábytek a budou katalog i distribuovat. Později se diskutovalo o možnosti dalšího společného projektu.

Hlavní partner projektu „Síť hospodářského rozvoje v česko-polském příhraničí“ KARR, v zastoupení paní Katarzyna Matusik navrhla, abychom napsali společně další projekt. Všichni partneři projevili zájem. V třetí části zasedání jsme projednali další organizační činnosti v rámci pracovních skupin, jakož i harmonogram dalších akcí v rámci projektu.

V Rokytnici nad Jizerou jsme v termínu 20.-21.3.2018 organizovali pracovní setkání pro Regionální rozvoj a cestovní ruch. V rámci jednání jsme navštívili firmu RAUTIS, a.s. a seznámili se historií a výrobou foukaných perlí a vánočních ozdob. Odpoledne jsme projednali organizační záležitosti projektu, zaslání podkladů do připravovaného nábytkářského katalogu, organizaci Polsko-česko-německého kooperačního fóra obnovitelné energie, místostarosta města Rokytnice nad Jizerou informoval účastníky o plánovaném dalším rozvoji města. Druhý den byl účastníkům představen lyžařský areál Spartak Rokytnice nad Jizerou, včetně přepravních zařízení.

6. 4. 2018.jsme zorganizovali Den spolupráce podnikatelského sektoru se samosprávou zaměřený na další rozvoj krkonošského regionu na obou stranách hranice, včetně strategického plánování rozvoje Krkonoš v následujících letech.

Připravili jsme a organizovali: Diskusní fórum s ústředním tématem: „Jak se odlišit“, resp. "Odliš se v cestovním ruchu". Proběhlo dne 3. 5. 2018 v centru KCEV KRTEK Správy KRNAP. Přítomní se učili rozlišovat přednosti místa, ve kterých působí. Získali povědomí o tom, jak udělat zajímavé a vděčné propagační a dárkové předměty, jak zaujmout vlastním webem. Ujasňovali si náhled na tvorbu produktů ze strany, pro koho tvoří, tzn. třeba i zapojením osoby, pro jejíž skupinu produkt vzniká, … využívání sociálních sítí v komunikaci s turistou, zákazníkem…, apod.

Zúčastnili jsme se Setkání pracovní skupiny Pracovní mobilita v česko-polském příhraničí („Síť hospodářského rozvoje Česko-Polského příhraničí“ - Pracovní skupina: Mobilita pracovníků v česko-polském pohraničí a „Diskusní fórum personalistů a ředitelů úřadů práce z českého a polského příhraničí k zaměstnanosti a mobilitě pracovních sil“ ve dnech 16. – 17. 5. 2018.

Ve dnech 5.- 6. 6. 2018 jsme se účastnili pracovního skupiny pro Hospodářský rozvoj a obnovitelné energie v české-polském příhraničí ve Šwidnici. Navštívili jsme unikátní tepelný závod na moderní zplynování biomasy ve Šwidnici, přehradu a vodní elektrárnu Zagórze Śląskie a institut odborného vzdělávání v Bielawe, kde jsme se seznámili s učebními procesy zaměřenými na úsporu energie, včetně praktického vyučování moderních technologií. Celý institut má téměř nulovou spotřebu energie. 

V rámci naší pracovní skupiny "Regionální rozvoj a cestovní ruch v česko-polském příhraničí" připravujeme na září 2018 presstrip pro novináře, Den spolupráce zaměřený na sociologickou studii návštěvníka KRNAPu a Diskusní fórum zaměřené na spolupráci české Horské služby a polské Horské služby - GOPR. Stále intenzivně probíhají lekce výuky polského jazyka pro začátečníky a pokročilé,“ uzavřela prezentaci M. Chaloupská.

 


[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.