Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Evropské fondy podporují růst ČR. Můžeme s jejich podporou počítat i po roce 2020?

09.11.2017

Během tří programových období měla ČR možnost z evropských fondů vyčerpat téměř 1,5 bilionu Kč, které přinesly výrazný růst HDP českých regionů a měly pozitivní dopady i na život obyvatel. Tyto zdroje přispěly k mobilitě osob i zboží díky stavbám nových silnic, podpořily zaměstnanost, která je v ČR aktuálně nejnižší v EU, či usnadnily digitalizaci vzdělávání. Jejich přínosy však lze spatřovat i v řadě dalších oblastí. O tom, jak bude čerpání z evropských fondů v novém programovém období po roce 2020 vypadat, bude rozhodovat mnoho faktorů, které se velmi intenzivně debatují na evropské i národní úrovni.

Podpora EU přinesla růst ekonomiky

Cílem politiky soudržnosti je snižování rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů a nerovností v blahobytu občanů. Že se tento cíl daří plnit, je zjevné i na přibližování průměru HDP regionů průměru EU (mapa počítá s HDP na osobu): 
Nejenže celkový dopad politiky soudržnosti na HDP ČR je přes 7 %, ale prospívá i státům, které na ni přispívají. Například firmy západní Evropy díky ní realizují své zakázky v zemích, které čerpají ze zdrojů politiky soudržnosti, včetně České republiky. Fondy EU tak mají evropskou přidanou hodnotu.Mimo měřitelné přínosy, mezi kterými můžeme za programové období 2007-2013 jmenovat třeba vytvoření téměř 100 tisíc pracovních míst, postavení přes 250 km dálnic a silnic vyšší třídy či vybudování a modernizaci téměř 160 čističek odpadních vod, přispívá politika soudržnosti také k zlepšování legislativního prostředí, zkvalitnění strategického plánování nebo přibližování se vysokému evropskému standardu prostřednictvím konceptů jako jsou například chytrá města či další inovativní přístupy.

Budoucnost evropských dotací

V současné době probíhají vyjednávání o novém programovém období na národní i mezinárodní úrovni. Gestorem politiky soudržnosti na národní úrovni je Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj. V pátek 3. listopadu se u kulatého stolu Národního konventu o EU setkali zástupci veřejného i soukromého sektoru, aby diskutovali nejen o budoucí podobě politiky soudržnosti, ale i víceletém finančním rámci Evropské unie, který bude určovat podobu všech politik Evropské komise.


V diskuzi bylo upozorněno i na možná rizika a výzvy, s kterými se je v rámci jednání o budoucím programovém období nutné vyrovnat – mezi ně patří například vystoupení Velké Británie z EU, bezpečností otázky i riziko odlišného přístupu ke státům v eurozóně oproti těm, co euro ještě nepřijali. Prioritou ČR musí být silná politika soudržnosti a pro další období musí být kladen důraz na větší flexibilitu kohezní politiky, zlepšení koordinace podobně zaměřených programů i snížení administrativní zátěže pro příjemce evropských dotací, který je tím nejpodstatnějším článkem v procesu čerpání z evropských fondů a nositelem hmatatelných výsledků. ČR si musí dále stanovit jasné ale rozsahem omezené priority pro další období i se připravit na využití finančních zdrojů z přímo řízených programů EU, na které bude v budoucnu kladen velký důraz. Ze strany ČR je také třeba se již nyní připravovat na situaci, kdy prostředky z evropských fondů nebudou dostupné v takové výši jako nyní a bude potřeba některé oblasti podporovat z národních zdrojů.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.