Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

„Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše“ nabývá konkrétní podobu.

07.02.2013

Tisková informace

„Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše“ nabývá konkrétní podobu.

Další fáze sběru podkladů, námětů, připomínek,definice okruhů problémů a návrhy jejich řešení se uzavírá.

 

Zpracovatel Strategie vyzval řídící skupinu  k vytvoření týmů, jejichž členové se budou zamýšlet a diskutovat v oblasti relativně úzce zaměřených tématických okruhů. Proto vzniklo pět pracovních skupin a proběhly vždy dvě společné konzultace. Josef Nosek, manažer Svazku Krkonoše pro oblast regionálního rozvoje, doplnil: „Členové jednotlivých pracovních skupin byli vybráni na základě své odbornosti a profesního zaměření. Měli to být komunikativní lidé, kteří znají problematiku a jsou schopni a ochotni přemýšlet nad přidanou hodnotou svého regionu. Integrovaná strategie by ve finále měla napomoci konkrétním krokům, užitečným v dalších desetiletích.“

 

Ve všech pracovních skupinách byli přítomni zástupci obcí a měst. K tématu „Ekonomika a lidské zdroje“ byli delegováni zástupci výrobních podniků se sídlem v regionu, ředitelé hospodářských komor, pedagogičtí pracovníci základních a středních škol. V oblasti „Sociální soudržnosti a veřejné služby“ byli mezi konzultanty resortní zástupci krajských úřadů, pečovatelských domů, domovů důchodců, nadací, charity, ale např. i zástupci lékařských zařízení a nemocnic. Sociální zaměření je velmi široké téma, proto bylo spektrum diskutujících hodně pestré. Tématem „Cestovní ruch“ se zabývali ti nejkompetentnější, tedy jednotliví podnikatelé ve službách (např. ubytovatelé, zástupci skiareálů, poskytovatelé dalších služeb, aj.), zástupci svazků a sdružení pro cestovní ruch,  Správy KRNAP, hospodářské komory, obou krajů z odborů cestovního ruchu. „Životní prostředí a přírodní zdroje“ uchopili profesionálové ze Správy KRNAP, zástupci krajských úřadů, v jejichž gesci je životní prostředí, agrární komory, ale např. i architekti, kteří svým způsobem dotvářejí ráz regionu. Z hlediska tématu „Doprava a dopravní dostupnost“ nejdůležitější dobudování komunikací D11/S3. Proto mezi účastníky jednání byli zástupci krajských úřadů, Ředitelství silnic a dálnic, hospodářských komor a dalších organizací, zabývající se komunikacemi.

 

Josef Nosek vyhodnotil: „V každé skupině se sešlo cca 12 -16 odborníků ve své profesi. V první fázi, resp. při první schůzce, společně vydefinovali okruhy problémů v jednotlivých oblastech. Podruhé se zamýšleli nad příčinami a v podobě návrhů připravili řešení, návrhy opatření a východiska. Zpracovatel Strategie na zpracované výstupy a podněty členů pracovních skupin zformuluje do finální podoby návrhové části. Materiál předloží k posouzení řídící skupině, která se sejde 8. února 2013 ve Vrchlabí, k projednání,“ uzavřel J. Nosek.

 

Kamila Hlinková, výkonná ředitelka Svazku Krkonoše, připojila: “Těší nás velký zájem o pomoc při tvorbě strategického dokumentu. Celkově se jedná již o více než 100 lidí, všichni svou práci dělají dobrovolně, bez odměn a s obrovským nasazením. Nesmírně si  toho vážíme, všem patří velké poděkování. Ze zpětných vazeb víme, že lidé, kteří s námi takto úzce spolupracují, jsou si vědomi, že svým přičiněním mohou napomoci, aby se region v horizontu desetiletí zkvalitnil jak pro návštěvníky, tak pro místní obyvatele, zlepšily se podmínky pro život a region se posunul v rozvoji i při zachování jedinečného přírodního bohatství.“

 

K. Hlinková dodala: „Naší snahou je, aby byl tento materiál co nejefektivnější a k použití i širšímu plénu. Z těchto důvodů se snažíme o neustálou prezentaci vznikající strategie na konferencích národní úrovně, veřejných jednáních, fórech cestovního ruchu, při příležitostech v příhraničí, atd. Na minulém veřejném projednání byl přítomen zástupce z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky, RNDr. Josef Postránecký, od něhož jsme získali velmi cenné a praktické poznatky.

V pátek 8. února 2013 budeme strategii prezentovat a diskutovat ve Vrchlabí s Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje a Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje.            Jsme si jisti, že strategie bude užitečná i v rámci České republiky.“

 

„Příznivce a zájemce o tuto oblast zveme na veřejné projednání, které se bude konat  ve čtvrtek  14. února 2013 ve 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti na Zámku ve Vrchlabí.

Zde vás seznámíme s podrobnostmi,“ uvedla v závěru K. Hlinková.

 

 

Leden 2013

Dáša Palátková    

 

 

 

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.