Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí

Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí

10.01.2017

Krkonoše - svazek měst a obcí ve spolupráci s vedoucím partnerem Krkonošskou regionální rozvojovou agenturou, a.s. v Jelení Hoře a partnery: Sudetskou průmyslovou a obchodní komorou ve Svídnici, Hospodářskou komorou "Slezsko", Okresní hospodářskou komorou v Jablonci nad Nisou, Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje, realizuje projekt „Síť hospodářského rozvoje rozvoje česko-polského příhraničí“, CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 , který je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem je zvýšit intenzitu mezinárodní spolupráce, která povede k socio-ekonomickému rozvoji česko-polského krkonošského příhraničí.

Dvouletý projekt bude realizován prostřednictvím komunikace nemalého počtu osobností, v pěti, k tomu vytvořených přeshraničních pracovních skupinách. Tato inovativní struktura umožní rozvíjení přeshraničních kontaktů a řešení problémů vyskytujících se v příhraničním území.

Pracovní skupinu pro hospodářský rozvoj a obnovitelné energie v česko-polském příhraničí řídí Sudetská průmyslová a obchodní komora ve Svídnici. Pracovní skupinu pro regionální produkty v česko-polském příhraničí řídí Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou. Pracovní skupinu pro podnikání v česko-polském příhraničí řídí Hospodářská komora "Slezsko". Pracovní skupinu pro regionální rozvoj a cestovní ruch v česko-polském příhraničí řídí Krkonoše – svazek měst a obcí. Pracovní skupinu pro pracovní mobilitu v česko-polském příhraničí řídí Krajská hospodářská komora v Hradci Králové.

Na činnosti skupin se budou spolupodílet uvedení partneři i neformální partneři (hospodářské komory, sdružení a svazy, nadace, řemeslnické cechy, klastry, samosprávy, podniky, občanské iniciativy, apod.).

V posledních letech vzniklo mnoho přeshraničních iniciativ a projektů, byla odbourána řada hraničních bariér. K hlavním překážkám doposud patří nepostačující počet lídrů, kteří iniciují a vedou společné projekty. Bez jejich zapojení z obou stran hranice ztrácí spolupráce dynamiku. V mnoha oblastech chybí platformy pro kontinuální přeshraniční komunikaci a spolupráci. 

Projekt reaguje na výše uvedené problémy vytvořením trvalé tematické platformy přeshraniční spolupráce v rámci sítě hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí.

Uskutečňování pravidelných setkání v rámci pracovních skupin, společná identifikace priorit, umožní odbourávat překážky, legislativní, administrativní a jazykové bariéry.

„Pracovní skupina pro Regionální rozvoj a cestovní ruch Krkonoš – svazku měst a obcí v rámci projektu připraví dvě dvoudenní zasedání skupiny, čtyři tematicky zaměřená diskusní fóra (dvě v ČR a dvě v PL) věnovaná problematice přeshraničního regionálního rozvoje, setkání věnované turistické obslužnosti. Dvě dvoudenní poznávací studijní cesty pro české a polské podnikatele a zástupce samospráv s cílem seznámit se se službami poskytovanými v jiném regionu. Bude uspořádán Den spolupráce - setkání podnikatelského sektoru se zástupci samospráv na české a polské straně (dvě v Polsku a dvě v ČR). Proběhnou čtyři společné česko-polské prezentace na veletrzích ve Vratislavi a Praze. Uspořádán bude čtyřdenní press trip pro novináře na české i polské části Krkonoš,“ vypočetla Miroslava Chaloupská ze Svazku Krkonoše.

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.