Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Strategie konkurenceschopnosti regionu Krkonoše

31.07.2019

Díky Svazku Krkonoše, ve spolupráci se zástupci místních podniků, samospráv a dalších aktérů, s podporou z Operačního programu Zaměstnanost, byla v rámci projektu „Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše“, vytvořena a v únoru 2019 dokončena „Strategie konkurenceschopnosti“.

 

Proč vznikla a co zahrnuje?

Přestože je v ČR dlouhodobá konjunktura, projevující se rostoucí ekonomikou, klesající nezaměstnaností i růstem příjmů, je třeba myslet na budoucnost. Nechceme malovat „čerta na zeď“, ale časem může přijít útlum či zánik místních tradičních podniků či celých oborů, nezaměstnanost, zhoršená sociální situace. A Krkonoše by na takové období měly být zcela připraveny. Proto je strategické uvažování o budoucí, resp. nadcházející konkurenceschopnosti regionu Krkonoše vnímáno jako jedno ze zásadních rozvojových témat. Zahrnuje mj. důsledky globálních změn klimatu (ohrožení vodních zdrojů, horší podmínky pro zimní cestovní ruch), digitalizaci (snížení poptávky po profesích s nižší kvalifikací, a naopak nedostatek pracovníků s vyšší technickou kvalifikací), stárnutí obyvatel (růst počtu seniorů, úbytek práceschopného obyvatelstva), aj.

 

Co obsahuje?

Stěžejní částí Strategie konkurenceschopnosti je návrh rozvojových cílů a aktivit, které mají přispět k naplňování stanovených cílů. Má konkrétně čtyři strategické cíle: A. Vyšší inovativnost a udržitelnost místních podniků (zvýšení inovační výkonnosti, zlepšení pozice v globálních produkčních sítích a zvýšení zakořeněnosti v regionu). B. Trh práce umožňuje udržitelný rozvoj místní ekonomiky (zvýšení kvality lidských zdrojů, stabilizaci pracovní síly, doplnění oborů SOŠ a VOŠ, rozvoj celoživotního vzdělávání). C. Příznivější populační charakteristiky (stabilizace obyvatel v mladším produktivním věku, zvýšení dostupnosti bydlení, vytváření podmínek pro nové obyvatele). D. Optimální vybavenost území veřejnou infrastrukturou (dálnice D11, silnice I/16 a I/14, železnice, vysokorychlostní internet, vyšší spolehlivost zásobování elektrickou energií, pitnou a užitkovou vodou, pokrytí sídel splaškovou kanalizací s ČOV, zlepšení dopravní obsluhy včetně šetrnější turistické dopravy). Tyto cíle pokrývají hlavní oblasti, ve kterých je možné na místní úrovni intervenovat ke zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky regionu.

 

Bližší informace o Strategii konkurenceschopnosti včetně celého dokumentu je možné získat na internetové adrese: http://rozvoj.krkonose.eu/cz/regionalni-rozvoj/strategicke-planovani-rozvoje/  

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.