Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Výběrové řízení na obsazení místa

12.03.2020

Správní rada Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s. vypisuje/vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Ředitel/Ředitelka Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s.

K hlavním cílům Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s. (dále CCR KHK, z. s.) náleží:


▪ Zvýšení konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje a jeho destinací v oblasti cestovního ruchu
▪ Zřízení platformy pro efektivní řízení a rozhodování v oblasti cestovního ruchu
▪ Zajištění efektivní a koordinované marketingové činnosti za účelem propagace Královéhradeckého kraje a jeho destinací
▪ Zřízení platformy umožňující efektivně řešit současné i budoucí problémy cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji
▪ Umožnění realizace strategie cestovního ruchu pro Královéhradecký kraj
▪ Zvýšení účinnosti marketingové strategie Královéhradeckého kraje
▪ Zřízení platformy pro zastupování, prosazování a hájení zájmů svých členů
▪ Koordinace a poskytování marketingových servisních služeb v oblasti cestovního ruchu na území Královéhradeckého kraje partnerským subjektům, a tím přispívat k zefektivnění realizace stávajících marketingových aktivit a využívání dostupných zdrojů v souladu s principem destinačního managementu "3K".
Více informací k činnosti Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z.s., v přiložených Stanovách spolku.


Místo výkonu práce: Hradec Králové


Platové ohodnocení: dvousložkové


a) základní měsíční odměna 50 000,- Kč (základní plat)
b) výkonnostní odměna (motivační složka dle výkonu)


Typ pracovního poměru: práce na plný úvazek


Délka pracovního poměru: na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dalších 5 let


Typ smluvního vztahu: Smlouva o výkonu funkce


Termín nástupu: cca květen 2020, popř. dle dohody (po ukončení výběrového řízení a po řádném zvolením ředitele/ředitelky na nejbližším zasedání Správní rady CCR KHK, z.s.)


Předpoklady:


✓ dosažení 18 let věku, svéprávnost, bezúhonnost


Požadavky:
✓ dosažené vzdělání - ukončené vysokoškolské/univerzitní v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu (výhodou ekonomické, cestovní ruch nebo mediální studia),
✓ minimálně 5 let praxe v oboru cestovní ruch, marketing, PR
✓ orientace v dotační politice ČR a EU v oblasti cestovního ruchu,
✓ znalost území Královéhradeckého kraje a jeho turistických předpokladů a nabídky,
✓ orientace v oblasti destinační spolupráce, přípravy a rozvoje produktů cestovního ruchu a marketingové komunikace, destinačního marketingu,
✓ praxe v řízení a vedení kolektivu minimálně 3 roky (působení v řídící funkci, zkušenosti s řízením týmu lidí),
✓ zkušenost s tvorbou rozpočtu organizace a finančním řízením organizace,
✓ anglický jazyk na velmi dobré komunikativní úrovni (slovem i písmem) min. úroveň B2 či jiný certifikát srovnatelné úrovně; další jazyk na komunikativní úrovni výhodou.


Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:
✓ pokročilá znalost MS Office, Outlook/ MS Word, MS Excel, MS Powerpoint,
✓ řidičský průkaz skupiny B a praxe s řízením vozidla.


Osobnostní předpoklady:
✓ výborné organizační, komunikační a prezentační dovednosti, výborné vyjadřování, schopnost samostatného jednání a vystupování, manažerské schopnosti, schopnost vyjednávat, reprezentativní vystupování,
✓ proaktivní a samostatný přístup k řešení úkolů, kreativita, schopnost přicházet s návrhy řešení,
✓ schopnost týmové práce,
✓ časová flexibilita.


Nabízíme:
✓ možnost podílet se na rozvoji Královéhradeckého kraje, především oblasti cestovního ruchu
✓ různorodou a motivující práci,
✓ možnost seberealizace a uplatnění zkušeností a znalostí,
✓ uplatnění manažerských dovedností,
✓ odpovídající mzdové ohodnocení a další benefity/motivující finanční ohodnocení,
✓ možnosti dalšího vzdělávání,
✓ Ideální dostupnost pracoviště a příjemné pracovní prostředí v centru Hradce Králové.


Očekáváme:
✓ strategické uvažování,
✓ efektivní a vstřícnou komunikaci se zainteresovanými osobami,
✓ schopnost kooperace a koordinace – diplomacie a vyvažování různorodých zájmů,
✓ spolehlivost, důkladnost, důslednost a pečlivost.


Náplň práce ředitele/ředitelky:
✓ Zastupuje Spolek navenek v souladu se Stanovami spolku a NOZ (zákonem č. 89/2012 Sb.),
✓ Řídí se pokyny a rozhodnutími Správní rady Spolku, pokud nejsou v rozporu s NOZ nebo se Stanovami Spolku,
✓ Svolává zasedání Členské schůze a účastní se osobně zasedání Členské schůze Spolku, účastní se osobně zasedání Správní rady Spolku, účastní se osobně zasedání Kontrolní komise Spolku, pokud si Kontrolní komise vyžádá jeho/její přítomnost,
✓ Připravuje návrh Ročního plánu, jehož součástí je i návrh rozpočtového rámce, a spolupracuje se Správní radou Spolku na přípravě návrhu Strategického plánu,
✓ Dodržuje Strategický plán schválený Členskou schůzí Spolku,
✓ Dodržuje Roční plán schválený Správní radou Spolku,
✓ Je odpovědný/á za plnění Strategického plánu a Ročního plánu,
✓ Vede řádně spolkovou agendu Členské schůze, Správní rady, Kontrolní komise a seznam Členů,
✓ Zajišťuje archivaci veškerých zápisů ze zasedání Členské schůze, Správní rady a Kontrolní komise,
✓ Zajišťuje vedení účetnictví nebo daňovou evidenci Spolku,
✓ Poskytuje všem orgánům Spolku veškerou součinnost nezbytnou pro řádný výkon jejich kompetencí,
✓ Zastupuje Spolek při jednání s orgány Královéhradeckého kraje,
✓ Zastupuje Spolek při jednání Rozhodčí komise,
✓ Samostatně a iniciativně zajišťuje řádný výkon hlavní činnost Spolku,
✓ Samostatně a iniciativně zajišťuje řádný výkon vedlejší hospodářské činnosti Spolku, a to samostatně, tj. svou vlastní činností (prací) nebo prostřednictvím zaměstnanců
Spolku či Spolkem pověřených třetích osob.
✓ Zajišťuje management lidí, služeb, produktů, financí, procesů a projektů.


Bližší informace k obsahu práce Vám podá Mgr. Ivana Kudrnáčová, ikudrnacova@kr-kralovehradecky.cz, tel. 495 817 229, mob. 606 622 122.


Uzávěrka přihlášek je 30. 03. 2020 do 14:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena na Královéhradecký kraj na níže uvedenou adresu).


Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:


Královéhradecký kraj
Mgr. Ivana Kudrnáčová
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové


Náležitostí přihlášky jsou:
✓ jméno, příjmení a titul zájemce,
✓ datum a místo narození zájemce, státní příslušnost,
✓ místo trvalého pobytu zájemce,
✓ telefon a e-mail pro komunikaci v průběhu výběrového řízení.


K přihlášce zájemce připojí tyto doklady/přílohy:
✓ životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech, dovednostech, praxi a motivační dopis,
✓ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti),
✓ ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání, certifikát jazykového vzdělání,
✓ návrh vize řízení a činností organizace Centrály cestovního ruchu KHK, z. s. v rozsahu cca 3 stran (opatřený datem a podpisem zájemce), kandidát/kandidátka popíše svou představu o fungování CCR KHK, z. s. v následujícím roce a návazně v dalších pěti letech a způsob, jakým ji v tomto období navrhuje vést,
✓ souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.


Obálku s přihláškou označte nápisem:
„Výběrové řízení na „Ředitele/Ředitelku Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s.“ - NEOTVÍRAT“.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších zájemců na obsazované místo.


Doplňující informace:
✓ Výběrové řízení proběhne
• 9. 4. 2020 v 9 hodin – test ze znalosti území, prověření jazykových znalostí, krátký psychotest, krátký pohovor nad vizí Spolku
✓ Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlásit 2. kolo výběrového řízení v návaznosti na výsledky 1. kola (konaného 9. 4. 2020). Případné 2. kolo proběhne 21. 4. 2020 od 9 hodin.
✓ Vítězného zájemce/zájemkyni na místo ředitele/ředitelky CCR KHK, z. s. , který/á vzejde z VŘ, bude Správní rada schvalovat do funkce na svém nejbližším zasedání po ukončení výběrového řízení.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče/uchazečku.
Pokud uchazeč/uchazečka v přihlášce nepožádá o vrácení materiálů poskytnutých k výběrovému řízení, budou tyto po skončení výběrového řízení protokolárně skartovány.
Adresa zaměstnavatele:
Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z.s.
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové


Příloha: Stanovy Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z.s.

Přílohy aktuality

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.