Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Dokumenty

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
15.06.2021Jednání řídící skupiny ISRRK - ze dne 1.6.2021
07.12.2020Jednání řídící skupiny ISRRK - Dne 27. 11. 2020 proběhlo jednání ŘS ISRRK, hlavním bodem bylo schválení nového AP na 2021-2022. V rámci jednání byly odprezentovány realizované aktivity v rámci projektů z AP.
14.08.2020Pozvánka na koordinační porady - Dopravní obslužnost v Libereckém kraji - Projednání stavu zajištění dopravní obslužnosti v roce 2020, železničních jízdních řádů a jízdních řádů veřejné linkové autobusové dopravy pro období platnosti od neděle 13. prosince 2020 do soboty 11. prosince 2021. Zhodnocení fungování Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL).
11.06.2020Dne 5. 6. 2020 proběhlo veřejné projednání Aktualizace ISRRK. - Odborná veřejnost spolu s členy Řídící skupiny ISRRK projednali a dosouhlasili znění Aktualizace ISRRK. Více informací v zápise a přiložené prezentaci.
04.03.2020Pozvánka na veřejné projednání a schválení Aktualizace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše. - ZRUŠENO! Jednání se uskuteční 26. března 2020 od 9,00 v budově Zámku ve Vrchlabí. Samotný dokument Aktualizace najdete na tomto odkazu: https://drive.google.com/open?id=1MoOwvHTKWekIk6nWHDw4st6pVa3XQeMx. V případě zájmu potvrďte svoji účast na email sulcovaeva@muvrchlabi.cz Dokument je zpracován v rámci projektu "Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše", registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_­058/0007395, realizovaném v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa a spolufinancován z Evropského sociálního fondu.
28.11.2019AHS ČR - informace k místním poplatkům - AHS ČR ve spolupráci s advokátní kanceláří Wimětal & Partneři zpracovali právní analýzu obsahu zákona o místních poplatcích po novele účinné od 1. 1. 2020 s důrazem na praktické užití pro obce. Materiál si neklade za cíl podrobně popisovat a vykládat jednotlivá ustanovení, ale jedná se o jakousi "kuchařku" pro představitele obcí, ale i další zaintereasované strany, která přináší nejen stručný přehled hlavních změn v novele, ale zejména praktická doporučení, jak tyto novinky využít. Cílem by mělo být připravit příslušné obecně závazné vyhlášky obcí a následné procesy tak, aby se nastavilo spravedlivé a efektivní fungování poplatku z pobytu, které povede k udržení a rozvoji cestovního ruchu v daném místě. Doufáme, že materiál bude užitečný a budeme rádi i za zpětnou vazbu - Vaše přípomínky a zkušenosti, které bychom mohli do budoucna využít pro vzájemnou výměnu příkladů dobré praxe v této oblasti. Materiál naleznete v členské sekci webu AHS v části Legislativa. Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek ČR, o.s. Krkonošská 153 543 01 Vrchlabí libor.knot@ahscr.cz tel.: 603157817
13.11.2019AHS ČR - MMR ČR - dotační program na podporu cestovního ruchu 2020 - Dovolujeme si vás informovat, že dne 5.11.2019 vypsalo MMR ČR program na podporu cestovního ruchu v ČR pro rok 2020. Bližší informace o Národním programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2020 vám zasíláme v příloze a naleznete je na tomto odkaze: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione/Rok-2020-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruk. Základní charakteristika vypsaného programu: - na rozdíl od minulých let, není dotace rozdělena na podporu Marketingových aktivit v cestovním ruchu, ale soustřeďuje se výhradně na Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu - Program je členěn na tři dotační tituly: (1) Podpora nadregionálních aktivit, (2) Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, (3) Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu. Tituly (1) a (3) jsou určeny územně samosprávným celkům, nestátním neziskovým organizacím, apod. Titul (2) je určen pro podnikatele. - pro letošek je připravena celková alokace 90 mil. Kč (v loňském roce to bylo 150 mil. Kč) - výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl způsobilých výdajů, max. výše dotace na subjekt je 5 mil. Kč - obsah programu je velmi podobný minulým letům, tedy například z podprogramu nelze financovat provozní náklady (např. na provoz skibusů, nebo úpravu běžeckých tratí), ani mzdové náklady - žádosti lze podávat do 5. 2. 2020 - ukončení realizace a financování akce nejpozději do 31.12.2021
16.10.2019Na podporu a rozvoj obcí v národních parcích je k dispozici 100 milionů korun - žádosti od 18.11.2019 - Na podporu a rozvoj obcí v národních parcích je k dispozici 100 milionů korun Jen necelé dva měsíce stačily minulý rok k tomu, aby se vyčerpalo 100 milionů korun z Národního programu Životní prostředí, které vyhradilo Ministerstvo životního prostředí na rozvoj obcí ležících na území národních parků. Nyní ministerstvo přichází s obdobnou nabídkou a z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR uvolnilo dalších 100 milionů. Obce či správy národních parků tak mají šanci investovat do oprav svých komunikací a veřejných prostranství, snížit světelné znečištění, spolufinancovat nákladnější projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí nebo zlepšit povědomí o ochraně životního prostředí. Žádosti o dotace přijímá Státní fond životního prostředí ČR od pondělí 18. listopadu. "Obce v národních parcích jsou důležitým článkem a partnerem v ochraně našich nejcennějších přírodních památek a ekosystémů. Do jejich rozvoje investujeme dlouhodobě a oblasti podpory nastavujeme podle aktuálních potřeb. Cílem těchto investic je zlepšit kvalitu života místních lidí, napomoci udržitelnému rozvoji obcí, zlepšovat zázemí pro návštěvníky a rovněž podpořit informovanost o ochraně přírody v národních parcích," uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec. O tom, že jsou investice rezortu opravdu potřebné a vítané, svědčí stále vzrůstající zájem ze strany obcí. "Od roku 2010 jsme ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR podpořili celkem 277 projektů částkou 242 milionů korun a jen z poslední dotační výzvy jsme přispěli 98,4 miliony korun na realizaci 74 nových projektů. Nyní budou mít šanci na úspěch desítky dalších projektů, aktuálně jsme pro ně připravili opět 100 milionů korun," říká Richard Brabec k nově vyhlašované výzvě. Dotace půjdou na nové cesty, výměnu veřejného osvětlení i servis pro turisty Starostové, správy parků a další zájemci budou moci dotační prostředky využít na opravy komunikací, turistických cest, cyklostezek a chodníků, revitalizaci veřejných prostranství, ale i na sanaci padajících skalních masivů. Mezi podporovanými aktivitami nebude chybět ani výměna zastaralého veřejného osvětlení za pouliční osvětlení úsporné a šetrné k lidem i přírodě. Toho se letos díky dotaci už dočkali například občané Svobody nad Úpou, Černého Dolu či Krásné Lípy, zatímco opravené cesty nově používají obyvatelé a návštěvníci Mladých Buků, Železné Rudy, Volar či Stach na Šumavě. Příspěvek mohou obce čerpat i na zpracování rozvojových dokumentů a studií s důrazem na životní prostředí nebo na modernizaci turistických informačních center. Z programu budou již tradičně podpořeny vzdělávací a informační projekty správ národních parků a neziskových organizací, jejichž hlavní náplní je ekologická výchova a osvěta. Podobně jako například nedávno v Krkonošském národním parku pomůže dotace uhradit projekty, které interaktivní formou vzdělávají a rozšiřují povědomí o ochraně přírody. Stejně jako v minulé výzvě může být dotační titul doplňkovým zdrojem pro financování projektů, které podporu čerpají i z evropských fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí. "Podpoříme projekty spolufinancované v jakékoliv z pěti oblastí podpory Operačního programu Životní prostředí, ať se jedná o čištění odpadních vod, dodávku pitné vody, odpadové hospodářství, energetické úspory u veřejných budov či opatření posilující ekologickou stabilitu krajiny a biodiverzitu," uvádí Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. Podpora infrastruktury a vybavenosti u jednoho projektu vzrostla nově až na 5 milionů Výhodou dotačního programu pro obce v národních parcích je pouze minimální spoluúčasti ze strany žadatelů. "Příspěvky se mohou pohybovat od 50 tisíc do 5 milionů korun, a to v závislosti na typu aktivity, přičemž dotace může pokrýt většinu, tedy až 85 procent uznatelných výdajů na projekt. Nově jsme letos navýšili horní hranici podpory u dvou aktivit: na rozvoj vybavenosti a infrastruktury obce přispějeme na jeden projekt až 5 milionů korun, u rozvojových studií a územních plánů až 1 milion korun," upřesňuje Petr Valdman. Žadatel si přitom může podat libovolný počet žádostí, v tom případě může souhrnná výše dotační podpory dosáhnout opět 5 milionů korun. Jinak je tomu pouze u projektů spolufinancovaných z OPŽP, kde se může celková výše dotací vyšplhat na 5 % z celkových způsobilých výdajů. Ani letos není předem určeno, kolik prostředků z celkové stomilionové alokace půjde na jednotlivé aktivity. Dána je pouze spodní hranice u dvou oblastí, kde projektová příprava trvá déle. Takže skoro třetina prostředků, t.j. 30 milionů korun, bude investována do modernizace infrastruktury a dále minimálně 15 milionů půjde na výměny veřejného osvětlení. Příjem žádostí začíná v pondělí 18. listopadu, s podáním neotálejte Výzva je nesoutěžní, dotační projekty se tedy budou schvalovat průběžně a uspět mohou všichni, kteří podají žádost včas a vyhoví podmínkám dotační výzvy. S podáním žádostí by proto žadatelé váhat neměli. V případě minulé dotační výzvy musel být pro velký zájem příjem žádostí ukončen předčasně, a to již necelé dva měsíce od spuštění. Žádosti o dotace do výzvy č. 8/2019 mohou podávat obce, správy národních parků, příspěvkové organizace, spolky i jiné právnické osoby od 18. listopadu 2019 do 31. března 2020 nebo do vyčerpání celkové částky přes elektronický systém AIS SFŽP ČR. Zásadní podmínkou programu je, že projekty musí být zrealizovány na území obcí, jejichž katastrální území zasahuje do území národního parku ČR (bez ochranných pásem). Pouze vzdělávací a osvětové projekty mohou být uspořádány i na území, které zasahuje do ochranného pásma národního parku či do navazující chráněné krajinné oblasti. Dokumenty k výzvě č. 8/2019: Podpora obcí v národních parcích: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=75 Kontakt pro média: Lucie Früblingová tisková mluvčí SFŽP ČR Mobil: +420 733 142 625 Tel.: +420 267 994 150 E-mail: komunikace@sfzp.cz Tiskové oddělení MŽP Tel.: 267 122 534, 267 122 835 E-mail: tiskove@mzp.cz
14.10.2019Nové chodníky a cyklostezky do měst a obcí v Krkonoších - Koncem září Místní akční skupina (MAS) Krkonoše spustila 4. výzvu z IROP, která otevře cestu rekonstrukcím a modernizacím chodníků, cyklostezek a cyklotras v Krkonoších. Projektové záměry budou hodnoceny i z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí. Laicky řečeno, plusové body pro projekty, které počítají s výsadbou zeleně, s využitím recyklovaných materiálů a zavedením šetrných ekologických materiálů. Příklady dobré praxe mohou žadatelé čerpat například v Holandsku, ve městě Utrecht, kde více než 300 autobusových zastávek nechali přestavět na zastávky s rostlinným královstvím na střechách. Díky rozkvetlé zeleni se zde slétají včely a opylovávají květiny. Podobné příklady se osvědčily a fungují dlouhá léta i v severských zemích jako je Norsko - viz fotografie obchůdků s regionálními produkty. Více informací naleznete v příloze.
27.09.2019Vyhlášení 4. výzvy MAS Krkonoše - Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava - Rádi bychom vás informovali o tom, že dne 27.9.2019 byla spuštěna 4. výzva Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava na území MAS Krkonoše. Příjem žádostí končí k 31.12. 2019. Velkou snahou je výzvu prodloužit do února 2020, ale z důvodu revizí a aktualizací pravidel a výzev ze strany Ministerstva pro místní rozvoj nebylo možné výzvu nastavit déle. Datum ukončení realizace projektů je nastaven do 30.6. 2022 a max. celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 2 mil. Kč. Dále byla výzva upravena, že každý žadatel může podat pouze 1 žádost o podporu. U věcného hodnocení jsou 2 sešity. První je platný pro Bezpečnost dopravy (chodníky) a druhý pro Cyklodopravu (cyklotrasy, cyklostezky). Během října se bude konat seminář pro žadatele. Termín ještě upřesníme.
07.08.2019Pozvánka na koordinační porady - Dopravní obslužnost v Libereckém kraji (243.46 Kb) - Společnost KORID LK organizuje opět po roce koordinační porady, které jsou zaměřeny na zajištění...
16.07.2019Jednání Valné hromady svazku - Dne 25. 6.2019 na svém jednání Valná hromada svazku projednala finanční záležitosti, dále aktivity v oblasti regionálního rozvoje (veřejná doprava, propojování areálů) s důrazem na projekt Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše (realizovaný z OPZ), realizované projekty z oblasti cestovního ruchu (projekty podpořené SFŽP). Více informací najdete v přiloženém programu a jednotlivých prezentacích.
02.07.2019Podané projekty do 2. výzvy a 3. výzvy IROP MAS Krkonoše. - Rádi bychom Vás informovali o běhu čerpání regionálních dotací z IROP MAS Krkonoše: · 1. výzva Infrastruktura pro vzdělávání, IROP C – ukončování věcného hodnocení 8 projektů, nastává proces výběru projektů Radou MAS. Rada MAS vybírá projekty na základě výsledku věcného hodnocení. Při výběru projektů platí pořadí projektů a jejich bodové ohodnocení z věcného hodnocení, nelze je měnit. Za výběr projektů je odpovědná Rada MAS, · 2. výzva Sociální a návazné služby, IROP A – podáno 5 žádostí, celková finanční alokace – 5 270 196, 34Kč (zbytek nedočerpané alokace výzvy – 3 082 803,66Kč), začátek hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, · 3. výzva Infrastruktura pro vzdělávání, IROP C – podáno 9 žádostí, celková finanční alokace – 14 194 791, 67Kč (přečerpání finanční alokace výzvy – 1 152 590,60Kč), začátek hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Finanční alokaci 3. výzvy na Infrastrukturu pro vzdělávání je možné v případě většího množství kvalitních projektů po souhlasu Rady MAS navýšit. Finanční alokace na toto opatření nebyla zatím dočerpána.
28.06.2019Plán dopravní obslužnosti území Libereckého kraje 2019-2023 - Společnost KORID LK zveřejnila na svých webových stránkách návrh dokumentu Plánu dopravní obslužnosti území LK pro období 2019-23, a to konkrétně na tomto odkaze: http://www.korid.cz/stranky/29:navrh-planu-dopravni-obsluznosti-libereckeho-kraje-pro-obdobi-2019-23.html Společnost KORID LK uvítá k tomuto koncepčnímu materiálu náměty a připomínky, které pomohou k jeho zkvalitnění. Připomínky je možné zasílat v termínu do 31. července 2019: mailem na adresu pdou@korid.cz; písemně: KORID LK, U Jezu 642/2a, Liberec, 461 80. Z důvodu efektivního vypořádání žádáme, aby připomínky byly zpracovány pomocí formuláře na webu. Cílem je, aby z připomínky bylo patrné, k jaké kapitole se vztahuje (vč. konkrétního uvedení č. strany, č. tabulky či upřesnění odstavce), co je obsahem připomínky a z jakého důvodu.
19.06.2019Koordinační skupina rozvoje cestovního ruchu regionu Krkonoše - Koordinační skupina rozvoje cestovního ruchu regionu Krkonoše na svém jednání dne 5. 6. 2019 ve Špindlerově Mlýně projednala vývoj návštěvnosti turistické oblasti Krkonoše - zbytková data operátorů 2017, 2018, data z českého statistického úřadu, návštěvnost informačních center. Podrobnější informace jsou uvedeny v programu a prezentaci.
16.06.2019Výzva k zapojení do projektu - V rámci projektu "Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš," realizovaném v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (1.3.2019 – 28.2.2021), CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001827, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, si dovolujeme Vás oslovit o spolupráci a možnost zařazení do projektu. Cílem projektu je vytvoření virtuální turistické stezky, procházející česko-polským pohraničím, spojující subjekty produkující regionální potraviny, originální a tradiční výrobce, kteří své řemeslo prezentují turistům a umožňují jim nahlédnout do výroby, obohacující tak jejich zážitky z návštěvy regionu. Na stezce najdou své místo technické památky, kultura, sport a zdraví včetně lázní, využívajících výjimečné léčivé účinky přírody regionu. Do poznámek uveďte Vaši provozní dobu, kdy vás mohou turisté navštívit, případně telefonní spojení pro objednávku. Rozdělení stezky podle oborů: Sklářské a bižuterní firmy, Tradiční řemesla, Potravinářské výrobky, nápoje, Technické památky, Kultura, sport a zdraví. Účast v projektu je bezplatná a dobrovolná. Přihlášky přijímáme od 16.6.2019 do 31.8.2019. Pozorně si přečtěte přílohy a vyplňte vždy přílohu číslo 3 a podle oborů přílohu 1 nebo 2. Vše prosíme zaslat na adresu: Chaloupskamirka@muvrchlabi.cz, nebo poštou Krkonoše – svazek měst a obcí, Zámek 1, 54301 Vrchlabí. Přílohy: Podmínky účasti v projektu, Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3.
26.05.2019Řídící skupina na svém jednání dne 7. 5. - projednala vedle postupu aktivit realizace prioritních projektů Akčního plánu ISRRK také dokument Strategie konkurenceschopnosti regionu Krkonoše, který byl zpracován v rámci realizace projektu "Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše" podpořeného Operačním program zaměstnanost. Dále byl projednán postup prací na Aktualizaci ISRRK. Zápis je uveden v přílohách.
19.03.2019Vyhlášení 2. výzvy IROP - Sociální a návazné služby - Rádi bychom Vás informovali, že dne 18. 3. 2019 od 12:00 hodin byla vyhlášena 2. výzva IROP na Sociální a návazné služby. Informace k výzvě: - nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy na území MAS Krkonoše - od 18. 3. 2019 - 30.6.2019 do 14: 00 hodin - celková alokace - 8 353 000,-Kč - min. celkové výdaje/projet - 400 000,-Kč, max. celkové výdaje/projekt 3 mil. Kč. Podklady k výzvě naleznete v příloze. Veškeré informace včetně kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu a kritérií věcného hodnocení žádosti o podporu naleznete na www.mas-krkonose.cz v sekci Ke stažení - OP IROP 2. výzva. Seminář pro potenciální žadatele se uskuteční dne 9. 4. 2019 od 10:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Lánově. Žádáme zájemce o potvrzení účasti do 5. 4. 2019.
11.01.2019Studie zatraktivnění provozu na železniční trati 042 Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou ve vazbě na cestovní ruch s možností napojení na Vrchlabí - Jedním z prioritních projektů aktualizace Akčního plánu je "Železniční doprava regionu Krkonoše", v celkové koncepci rozvoje regionu je důležité udržet stávající železniční cesty jak z pohledu dopravní obslužnosti, tak možností turistické nabídky, jedná se o potenciál, který je nutno rozvíjet. Železniční trať se 042 dlouhodobě potýká s úbytkem cestujících, na druhou stranu je zde nevyužitý potenciál v oblasti cestovního ruchu (využití nádražních budov, spojení turisticky atraktivních cílů, nabídka výletů bez použití IAD, ...). Studie zabývá i dopravním modelem zajištění základní dopravní obslužnosti. Propojení na Vrchlabí je logické vzhledem k tomu, že je turistickým centrem s pestrou nabídkou služeb a vyžití s výchozím místem spojení např. do Špindlerova Mlýna. Vzhledem k velkému objemu dat, budou přílohy zaslány na vyžádání.
06.11.2018Řídící skupina Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše ze dne 25. října 2018 - Řídící skupina Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše na svém jednání dne 25. 10. 2018 schválila Akční plán prioritních projektů na období 2019-2020. Dále se jednání týkalo prezentaci projektu Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše, který je realizovaný v rámci Operačního programu zaměstnanost, aktivitám v dalších projektech na podporu rozvoje regionu.
30.10.2018Obce v národních parcích mají další šanci investovat do svého rozvoje, MŽP je podpoří 100 miliony - Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vypsalo další dotační výzvu v objemu 100 milionů korun na podporu obcí ležících na území národních parků. Investice pomohou zlepšit vybavenost a infrastrukturu obcí, rekonstruovat veřejné osvětlení šetrné i k životnímu prostředí a zdraví lidí. Dále zajistit rozvojové plány s důrazem na životní prostředí nebo posílit environmentální vzdělávací aktivity. Peníze je možné využít i na spolufinancování nákladnějších projektů z Operačního programu Životní prostředí. Příjem žádostí o dotace z výzvy č. 9/2018 Národního programu Životní prostředí odstartuje 3. prosince 2018.
23.10.2018Den spolupráce – Sklářská Poreba 22.10. 2018 (234.57 Kb) - zápis z akce...
16.10.2018Zápis – Zážitkový press trip pro české a polské novináře v Krkonoších (269.37 Kb) - zápis z akce...
09.10.2018Diskusní fórum na téma Spolupráce Horské služby a GOPR – společné záchranné akce v Krkonoších (242.17 Kb) - zápis z akce...
04.10.2018Koordinační porady k tématům dopravní obslužnosti (4.10 Kb) - V rámci přípravy jízdních rádů 2018/2019 proběhly od 11. do 20. září v Libereckém kraji koordinační...
19.09.2018Informace o stavu přípravy JŘ od 9.prosince v linkové dopravě - V rámci přípravy jízdních řádů pro období 2018/2019 jsou na webu společnosti KORID LK zveřejněny návrhy JŘ linek regionální autobusové dopravy v Libereckém kraji (vyjma linek provozovaných pouze v letní sezóně a části mezikrajských linek, které připravují sousední kraje). http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html. Pro oblast Turnovska, Semilska a Jilemnicka je níže uveden přehled t.č. připravovaných změn. K návrhům jízdních řádů je možné zasílat připomínky do 30. září t.r. Připomínky zaslané v pozdějším termínu budou posuzovány a případně zohledňovány v rámci dalších termínů změn během roku 2019.
29.08.2018Koordinační porada - Dopravní obslužnost v LK - V rámci přípravy jízdních řádů veřejné dopravy pro období 2018/2019 pořádá KORID LK - koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje koordinační porady, program porad a jejich harmonogram je uveden níže v příloze. Kromě obvyklých témat budou letos na koordinačních poradách řešeny také změny v oblasti tarifní politiky platné od 1. září 2018 (úpravy ceníku IDOL v návaznosti nejen na státem nařízené slevy). K tomuto tématu jsou zveřejněny informace na webu www.iidol.cz již nyní: http://www.iidol.cz/aktuality/3919:informacni-material-ke-zmenam-jizdneho-v-idol-od-1-zari-2018.html Návrhy jízdních řádů pro období 2018/19 naleznete na webu www.iidol.cz v sekci Jízdní řády/Připravované změny. Návrhy budou průběžně doplňovány a aktualizovány v návaznosti na jejich projednání.
06.08.2018Termíny zimních prázdnin v Polsku pro sezónu 2018/2019
15.06.2018Příručka o zaměstnanosti a mobilitě pracovních sil 2018 - Projekt „Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Vydavatel: Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, www.komora-khk.cz • www.podnikanivpolsku.cz • nachod@komora-khk.cz, 495 521 671. Poznámka vydavatele: Tato publikace má informační povahu, odpovídá právnímu stavu ke dni 31.01.2018. Využití informací obsažených v této publikaci by měla v konkrétních situacích předcházet analýza právního stavu aktuálního ke dni uskutečňovaných úkonů. Autoři a vydavatel nenesou odpovědnost za důsledky využití obsahu použitého v této publikaci.
13.06.2018Dvouletý Česko-polský projekt KRKONOŠE (258.48 Kb) - Síť hospodářského rozvoje v česko - polském příhraničí...
30.04.2018Regionální přeshraniční katalog výrobců nábytku - Katalog vydala Hospodářská komora "Slezsko" v Opoli (700 výtisků) v rámci realizaci projektu „Síť hospodářského rozvoje českopolského příhraničí”. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020.
26.04.2018Koordinační skupina rozvoje cestovního ruchu regionu Krkonoše - Koordinační skupina rozvoje cestovního ruchu regionu Krkonoše na svém jednání dne 26. 4. 2018 ve Špindlerově Mlýně projednala aktivity pro rok 2018, dále témata krajů a CzechTourism a dále se zabývala statistickým sledováním vývoje destinace.
10.04.2018Tříletý dotační plán nabídne obcím 8 miliard korun - Tříletý dotační plán nabídne obcím 8 miliard korun. V nejbližších letech půjdou na ochranu životního prostředí miliardy korun z národních zdrojů. Více informací naleznete zde: http://rozvoj.krkonose.eu/cz/aktuality/trilety-dotacni-plan-nabidne-obcim-8-miliard-korun-3494.html
06.04.2018Řídící skupina Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše ze dne 6. dubna 2018 - Řídící skupina Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše na svém jednání dne 6. 4. 2018 projednala realizované aktivity v jednotlivých prioritních projektech, dále se jednání týkalo SMART řešení a tvorby Akčního plánu pro období roku 2019-2020.
20.03.2018Seminář pro žadatele do programu Interreg V-A ČR - Polsko, prioritní osa 2 - V rámci Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko, který je vymezen pro programové období 2014-2020, pořádá Liberecký kraj seminář pro žadatele, který se bude týkat prioritní osy 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti. Seminář se uskuteční v pondělí 26.03.2018 od 10:00 na Krajském úřadě Libereckého kraje. Více informací naleznete v přiložené pozvánce, svoji účast potvrďte nejpozději do pátku 23.03.2018.
22.02.2018Školení pro žadatele do programu Interreg V-A ČR - Polsko, prioritní osa 2 - V rámci Program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko, který je vymezen pro programové období 2014-2020, je vyhlášená výzva pro prioritní osu 2 - Rozvoj potencionálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti. K dispozici je finanční alokace přesahující půl mld. Kč. Ukončení přijímání projektových záměrů je 30. 6. 2018., ukončení přijímání projektových žádostí je 30.9.2018. Další informací o programu najdete na www.cz-pl.eu.
22.02.2018Školení pro žadatele do programu Interreg V-A ČR - Polsko, prioritní osa 2 - Královéhradecký kraj pořádá dne 22. března 2018 od 10:00 do 15:00 hodin v sálu Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje školení pro žadatele do programu Interreg V-A ČR - Polsko. Školení bude zaměřeno na prioritní osu 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti (de facto cestovní ruch), představena bude jak otevřená výzva, tak i specifická výzva pro organizace destinačního managementu. K dispozici je finanční alokace přesahující půl mld. Kč. Pozvánku na školení, program školení, odkaz na registrační formulář a další informace naleznete zde (sekce Aktuality). Registrace na školení bude ukončena dne 15. března 2018 ve 12 hodin. Další informace o programu lze získat na webové straně programu www.cz-pl.eu, sledovat je možno i Youtube - Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL Przekraczamy granice Interreg V-A a Facebook - Interreg V-A CZ-PL.
14.12.2017Jednání Valné hromady Krkonoše - svazku měst a obcí - Dne 12.12.2017 proběhla Valná hromada Krkonoše - svazku měst a obcí. Mezi hlavní body programu patřilo schválení finančních záležitostí, informace o aktivitách svazku v oblasti regionálního rozvoje, realizované a připravované projekty, plnění záměrů v oblasti cestovního ruchu a schválení Plánu činnosti na rok 2018. Více informací najdete v přiloženém programu a prezentaci.
27.11.20172. výzva Národního programu pro podporu cestovního ruchu - Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v rámci Národního programu pro podporu cestovního ruchu v regionech 2018 výzvu pro podprogram "Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu", celková alokace je 150 mil. Kč, maximální výše dotace 50% z uznatelných nákladů. Bohužel ani po připomínkách uplatněných prostřednictvím Komise Rady Asociace krajů pro cestovní ruch, odborných asociací, není možné z tohoto programu hradit provozní náklady např. na údržbu lyžařských běžeckých tratí, provoz turistických autobusů (skibusy, ...), pořízení technického zasněžování, ...ani mzdové náklady. Žádosti je možné podávat od 1. 12. 2017 do 12. ledna 2018. Bližší informace o Národním programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2018 naleznete na tomto odkazu: http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)/Rok-2018-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruktury-cestovniho-ruch
30.10.2017Koordinační skupina pro rozvoj cestovního ruchu v regionu Krkonoše 24. 10. 2017 - V Hotelu Svornost v Harrachově se uskutečnilo jednání Koordinační skupiny pro rozvoj cestovního ruchu v regionu Krkonoše. Své aktivity v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018 a plánované akce představili Krkonoše - svazek měst a obcí, Město Špindlerův Mlýn, Jilemnicko - svazek obcí, Sdružení cestovního ruchu Harrachov, Město Pec pod Sněžkou, Svazek obcí Východní Krkonoše, Město Trutnov. Postupně se tak daří vzájemně komunikovat v oblasti cestovního ruchu v celém regionu Krkonoš. Zápis z jednání a prezentace najdete níže na uvedených odkazech.
20.10.2017Řídící skupina Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše ze dne 10. října 2017 - Řídící skupina Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše na svém jednání dne 10. 10. 2017 projednala realizované aktivity v jednotlivých prioritních projektech. V rámci schválení Aktualizace Akčního plánu 2017-2018 byly mezi prioritní projekty vloženy: Železniční doprava regionu Krkonoše a Spravování zelené infrastruktury v krajinách střední Evropy.
27.09.2017Diskusní fórum na téma „Jakou nabídku očekává český turista v Polsku a polský turista v Česku“ - Dne 26.09.2017 se v rámci projektu „Síť hospodářského rozvoje Česko-Polského příhraničí CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071“ uskutečnilo Diskusní fórum na téma „Jakou nabídku očekává český turista v Polsku a polský turista v Česku“. V příloze naleznete zápis z akce + jednotlivé prezentace.
21.09.2017Den spolupráce na téma „Hodnocení národních parků“ - Dne 19.09.2017 se v rámci projektu „Síť hospodářského rozvoje Česko-Polského příhraničí CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071“ uskutečnil Den spolupráce na téma „Hodnocení národních parků. V příloze naleznete zápis z akce + prezentaci.
30.08.2017Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR startují dotační program pro obce v národních parcích. - Díky 100 milionové dotaci mají obce i správy národních parků šanci opravit veřejná prostranství, turistické cesty, snížit světelné znečištění nebo například spolufinancovat nákladnější projekty z Operačního programu Životní prostředí. Příjem žádostí začíná 1. září.
10.07.2017Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí "CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071" - V rámci projektu "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, uveřejňujeme kompletní informace o hlavním příjemci a partnerech projektu, včetně kontaktních údajů, dále pak popis projektu a jednotlivých přeshraničních pracovních skupin včetně jejich činností.
29.06.2017Setkání pracovní skupiny - prioritní oblast 4. cestovní ruch - Pracovní skupina prioritní oblast 4. cestovní ruch se tentokrát sešla v Žacléři. Na programu jednání byla tématika veletrhů pro rok 2018, Krkonošská sezóna (zimní vydání), ESUS NOVUM, a připravované diskuzní fórum pro ubytovatele a podnikatele v oblasti cestovního ruchu. Více informací níže v přiloženém zápise z jednání.
20.06.2017Jednání Valné hromady Krkonoše - svazek měst a obcí - Jednání valné hromady proběhlo v kongresových prostorech OREA RESORT HORAL ve Špindlerově Mlýně. Zástupci členských obcí a hosté byli mimo jiné seznámeni s aktivitami svazku v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
09.06.2017Koordinační skupina pro rozvoj cestovního ruchu v regionu Krkonoše 26.5.2017 - V KCEV Krtek Správy KRNAP se uskutečnilo jednání Koordinační skupiny pro rozvoj cestovního ruchu v regionu Krkonoše. Své aktivity pro rok 2017 představili Krkonoše - svazek měst a obcí, Město Špindlerův Mlýn, Město Vrchlabí, Sdružení cestovního ruchu Harrachov a Pec pod Sněžkou a Jilemnicko - svazek obcí.
01.06.2017Konference S3-D11 v Miszkowicích - 30. 5. 2017 proběhla v polských Miszkowicích konference S3-D11, hlavním tématem bylo "ubezpečení se Polské a České strany, že veškeré práce probíhají a je společná vůle dálnici dokončit". Na konferenci byla podepsána deklarace - Lubawské prohlášení 2017. Nově je v něm ustanoven do role Technického sekretariátu ESUS NOVUM - viz poslední odstavec prohlášení.
24.05.2017Rada Svazku Krkonoše ze dne 16.5.2017
11.05.2017Řídící skupina Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše ze dne 21. dubna 2017 - Jedním z hlavních bodů jednání Řídící skupiny dne 21. dubna bylo projednání ustanovení Pracovní skupiny pro otázky železniční dopravy, s touto aktivitou oslovil Svazek měst a obcí Krkonoše Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších. Více informací najdete v přiloženém zápise.
20.04.2017Rada svazku Krkonoše - svazek měst a obcí na svém jednání dne 31. 3. 2017 - Mimo jiné projednala v rámci postupu Realizace ISRRK Akčního plán 2017 - 2018 další postup prací v prioritním projektu "Pracovní skupina k přípravě Plánu péče KRNAP 2020, cestovní ruch" a schválila znění smluv týkajících se nového Rezervačního systému mezi svazkem a obcemi a mezi svazkem a dodavatelem systému.
10.03.2017Jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch při Regionální stálé konferenci - V Hradci Králové proběhlo jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch při Regionální stálé konferenci. Regionální stálá konference je zřízena pro koordinaci a plánování integrovaných nástrojů a územní dimenze na krajské úrovni. Představuje dobrovolný orgán na bázi partnerství v regionu, který je tvořen zástupci regionálních partnerů (kraj, města, obce, MAS, hospodářští a sociální partneři). Regionální stálá konference bude plnit plánovací, monitorovací a koordinační platformu v průběhu programového období EU 2014-2020. V rámci jednání pracovní skupiny byl posouzen soulad předložených projektů do Národního programu podpory cestovního ruchu, diskutovány byly dotační tituly Královéhradeckého kraje, MICE, Venkovská turistika. Informace o pracovní skupině Cestovní ruch při Regionální stálé konferenci, prezentace z jednání lze dohledat na níže uvedeném odkaze: http://www.cirihk.cz/pracovni-skupina-cestovni-ruch.html
06.02.2017Marketingový plán regionu KRKONOŠE 2017 - Rada svazku Krkonoše - svazek města a obcí schválila na svém jednání dne 31. ledna Marketingový plán regionu Krkonoše - 2017. Dokument je v souladu se Strategií rozvoje cestovního ruchu regionu Krkonoše, jedná se o soubor našich aktivit na podporu celokrkonošských projektů, které naplňují motto Krkonoše - jedinečné navenek, přátelské uvnitř.
01.02.2017Svazek Krkonoše získal certifikát I. stupně za kvalitu služeb - Po cílené snaze, resp. naplnění hlavních principů systému, jako je zaměření na očekávání a spokojenost zákazníka, podporu technických předpokladů kvality služeb cestovního ruchu, respekt vůči specifickým potřebám zapojených organizací, zaměření na efektivní komunikaci mezi vedením, zaměstnanci, zákazníky a ostatními stranami, ale i rozvoj firemní kultury v organizaci, získal Krkonoše – svazek měst a obcí certifikát I. stupně Českého systému kvality služeb. Certifikát je platný do 15. 1. 2020. Signován je ředitelkou ČCCR – CzechTourism Monikou Palatkovou a zástupcem Hodnotitelského centra ČSKS, panem Jindřichem Znamenáčkem.
09.12.2016Závazné stanovisko EIA - MŽP vydalo třetí závazné stanovisko EIA k prioritní dopravní stavbě. Nový úsek D11 tak může vstoupit do procesu vedoucího k získání stavebního povolení.
29.11.2016Zápis z jednání „Pracovní skupiny k přípravě Plánu Péče KRNAP 2020, cestovní ruch (propojování areálů)" - Krkonoše - svazek měst a obcí je koordinátorem iniciativy, která postupnými kroky povede ke vzniku podkladu pro konzultaci se Správou Krkonošského národního parku při tvorbě Plánu péče. Dne 9.11. proběhlo jednání Pracovní skupiny pro přípravu Plánu péče KRNAP 2020, cestovní ruch (propojování areálů).
28.11.2016Rada svazku Krkonoše - svazek měst a obcí na svém jednání dne 15.11.2016 - mimo jiné schválila v rámci postupu Realizace ISRRK Akční plán 2017 - 2018. Akční plán tvoří dohromady 23 projektů z oblastí dopravy a dopravní obslužnosti, ekonomiky a lidských zdrojů, sociální soudržnosti a veřejných služeb, cestovního ruchu, životního prostředí.
01.11.2016Řídící skupina Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše ze dne 24. října 2016 - Řídící skupina na svém jednání dne 24.10.2016 schválila Akční plán pro období 2017-2018, který obsahuje 23 prioritních projektů. Dále bude AP předložen ke schválení Radě svazku Krkonoše - svazek měst a obcí a poté 6.12. Valné hromadě. Zápis z jednání řídící skupiny a schválený Akční plán jsou uvedeny níže.
20.10.2016Pracovní skupina pro realizace prioritních projektů ISRRK z oblasti cestovního ruchu - se tentokrát sešla na Sagasserových boudách za účelem projednání a nastartování procesu certifikace svazku Krkonoše - svazek měst a obcí v rámci ČSKS a projednání konkrétních komunikačních témat ve vazbě na témata CzechTourim pro období 2017, 2018 a 2019, Libereckého kraje 2017 a Královéhradeckého kraje 2017.
19.10.2016Koordinační skupina CR 26.9.2016 - Vzhledem k současnému stavu autority a podpory cestovního ruchu v České republice a z toho vyplývající potřebě společného postupu rozhodujících partnerů i v našem regionu Krkonoše, svolal svazek Krkonoše - svazek měst a obcí první jednání Koordinační skupiny pro rozvoj cestovního ruchu regionu Krkonoše. Jednání proběhlo dne 26. září 2016 od 13:00 hod. v konferenčním prostoru Hotelu Horizont, Pec pod Sněžkou.
27.09.2016Marketingová porada informačních center v Krkonoších - Mezi aktivity svazku Krkonoše - svazek měst a obcí, které směřují k realizaci prioritních projektů v Akčním plánu ISRRK, patří marketingové porady informačních center v Krkonoších, které svazek pořádá ve spolupráci s Regionálním informačním centrem Vrchlabí. Tyto porady slouží ke koordinaci aktivit, vzdělávání, výměně zkušeností pracovníků informačních center. V rámci poznávání atraktivit místa konání je po jednání organizována terénní pochůzka.
16.09.2016Rada Svazku Krkonoše - Dne 8.9.2016 proběhlo jednání Rady svazku Krkonoše - svazek měst a obcí, na kterém byly odprezentovány prioritní projekty Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše a dále projektové záměry Správy KRNAP, které jsou v souladu se schválenou ISRRK.
15.09.201623. Polsko-německo-české kooperační podnikatelské fórum - se uskuteční 23. 11. 2016, cílem je pomoci polským drobným podnikatelům a podnikům navázat spolupráci a obchodní vztahy s podnikateli na české a německé straně, pozvánku a podrobnější informace o programu najdete v uvedeném odkazu
31.08.2016Podpora místního trhu a místních produktů prostřednictvím osvěty a propagace, podpora podnikatelům - "Krkonoše - svazek měst a obcí v souladu s výstupy ISRRK navázal spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje, jednatelství Trutnov, v rámci prioritního projektu "Podpora místního trhu a místních produktů prostřednictvím osvěty a propagace, podpora podnikatelům". Jednou z možných podpor podnikatelům je poskytování informací o možnosti získání dotací z operačních programů. Dále je přiložena pozvánka na seminář pořádaný Krajskou hospodářskou komorou, jehož obsahem je seznámit účastníky s klíčovými výzvami OPPIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) v roce 2016"".
28.07.2016Zápis z jednání pracovní skupiny prioritní oblast 4. cestovní ruch - Implementace ISRRK (478.84 Kb)
15.07.2016Zápis z jednání se zástupci Královéhradeckého kraje, odboru regionálního rozvoje ze dne 27.6.2016 (358.05 Kb)
07.07.2016Zápis z jednání Řídící skupiny ISRRK (884.05 Kb)
07.07.2016Dne 24.6.2016 se konalo jednání týkající se výstavby silnic D11, kterého se zúčastnil předseda svazku Krkonoše - svazek měst a obcí (882.39 Kb)
04.01.2016ISRR Krkonoše - AKTUALIZACE Projektový zásobník 20151231 (135.50 Kb)
05.06.2014Aktuální dokumenty k implementaci Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše
12.09.2013Zápis z jednání Pracovní skupiny pro rozvoj regionu Krkonoše.eu 2013
27.05.2013Podpůrné dokumenty k Integrované strategii rozvoje regionu Krkonoše
18.04.2013Finální veze Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše - 17.4.2013 byla předána finální verze ISRR Krkonoše. Zde ke stažení a studiu.
08.03.2013Návrhová část Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše (438.83 Kb)
28.02.2013Druhé veřejné projednání "Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše"
18.02.2013Výňatek "Strategie rozvoje Dolnoslezského vojvodství 2020" týkající se české strany. (740.86 Kb)
07.02.2013Návrhová část Integrované strategie regionálního rozvoje Krkonoše - KE SCHVÁLENÍ (440.94 Kb)
22.01.2013Pracovní dokument k připomínkování a námětům, určený pro všechny tematické pracovní skupiny regionálního rozvoje. (327.49 Kb) - Termín dokončení připomínkování do 31. 1. 2013....
16.01.2013Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše - Pracovní dokumenty k připomínkování a námětům, které jsou součástí návrhové části ISRR Krkonoše, určené pro tématické pracovní skupiny regionálního rozvoje. Druhé setkání pracovních skupin.
21.12.2012Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše - Návrh popisů problémů v území. První setkání pracovních skupin.
26.11.2012Informační leták - nové webové stránky regionálního rozvoje Krkonoš
21.11.2012Veřejné projednávání „Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše“ - Dne 27. 11. 2012, 13:00 hod., Vrchlabí, Zámek. Materiály k projednávání ZDE ke stažení.
19.11.2012Zápis z jednání Pracovní skupiny pro rozvoj regionu Krkonoše.eu 2012
06.09.2012Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše (425.40 Kb) - - úvodní jednání 3.4.2012...
06.09.2012Zásady územního rozvoje Libereckého kraje - Územní plánování má od roku 2007 novou podobu. Nejen, že existuje politika územního rozvoje s celorepublikovou působností, ale každý kraj musí od roku 2011 mít vlastní územní plán – zásady územního rozvoje (ZÚR).
06.09.2012Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje - Územní plánování má od roku 2007 novou podobu. Nejen, že existuje politika územního rozvoje s celorepublikovou působností, ale každý kraj musí od roku 2011 mít vlastní územní plán – zásady územního rozvoje (ZÚR).
06.09.2012Krajinný integrovaný plán rozvoje - KIPR - Usnesení vlády České republiky k ideovému záměru k postupu realizace Krajinných integrovaných plánů rozvoje. Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí k přípravě a realizaci Krajinných integrovaných plánů rozvoje (KIPR).
06.09.2012Strategické směry rozvoje regionu NUTS 2 Severovýchod ve vazbě na priority EU v období 2014+ (1.90 MB) - srpen 2011...
06.09.2012Návrh obsahu a postupu zpracování integrované strategie rozvoje regionu KRKONOŠE (200.34 Kb) - 5.12.2011...
04.09.2012Výroční zpráva Krkonoše - svazku měst a obcí z roku 2011 (2.65 MB)
04.09.2012Zápis z jednání Pracovní skupiny pro rozvoj regionu Krkonoše.eu 2011

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.