Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Partneři

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj leží na severovýchodě České republiky u hranice s Polskem. Svou rozlohou 4.758 km2 se mezi čtrnácti kraji včetně Prahy zařazuje na 9. místo. Královéhradecký kraj zahrnuje území pěti bývalých okresů: Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. V současnosti se v něm nachází celkem 448 obcí, z toho 1 statutární město a 42 měst. V tomto kraji žije cca 550.000 obyvatel. www.kr-kralovehradecky.cz

 


Liberecký kraj

Liberecký kraj leží na samém severu Čech. Po Praze je druhým územně nejmenším krajem Česka, jeho rozloha zabírá cca 4 % území České republiky. Liberecký kraj zahrnuje území 4 bývalých okresů - Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily a Česká Lípa na celkové výměře 3163 km2. Trvalé bydliště zde má cca 428 tisíc obyvatel. Největším městem kraje je Liberec. www.kraj-lbc.cz

 


Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu a pohřebnictví. www.mmr.cz

 


Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) je nejvyšším orgánem ochrany přírody a životního prostředí v České republice, dále je ústředním orgánem státní správy v oblasti ochrany vody, ovzduší, přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, výkonu státní geologické služby, ochrany horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod, v oblasti odpadového hospodářství, apod. Je také ústředním orgánem státní správy pro myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích a ústředním orgánem státní správy pro státní ekologickou politiku. www.mzp.cz

 


Svaz měst a obcí České republiky    

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje kolem dvou a půl tisíce měst a obcí. www.smocr.cz

 


Euroregion Nisa

Euroregion – Neisse – Nisa – Nysa je první společensky uznanou formou přeshraniční spolupráce ve střední a východní Evropě. Byl založen v roce 1991 a stal se průkopníkem spolupráce mezi regiony v pohraničí. Cílem práce je překonání bariér v oblastech Severních Čech, Horní Lužice a Dolního Slezska. Euroregion je dobrovolným zájmovým sdružením obcí a okresů trojmezí Čech, Německa a Polska, byl založen za účelem podpory rozvoje těchto oblastí formou vzájemné, přeshraniční spolupráce. Od roku 2004 má sídlo v nejvýznamnějším městě euroregionu, v Liberci. www.neisse-nisa-nysa.org

 


Euroregion Glacensis

Podpisem smlouvy o vytvoření společného Euroregionu Glacensis, uzavřené v roce 1996 mezi sdružením měst a obcí Pomezí Čech, Moravy a Kladska na české straně a Sdružením obcí Kladské oblasti na polské straně, bylo završeno několikaleté úsilí o rozvoj vzájemné přeshraniční spolupráce na obou stranách hranice. Byl tak položen základní kámen vzniku největšího a současně nejstaršího česko-polského euroregionu. Euroregion Glacensis je nadnárodní dobrovolné zájmové sdružení měst a obcí a dalších právnických osob na území okresů  Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové, Trutnov, Jičín, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Pardubice, Jeseník a Šumperk na české straně a sdružení měst a obcí okresů Kłodzko, Ząbkowice, Wałbrzych, Strzeliń a Dzierżoniow na polské straně. www.euro-glacensis.cz

 


KRNAP

Krkonošský národní park byl založen v roce 1963 a rozprostírá se v severovýchodní části Čech při hranici s Polskem. Z administrativního hlediska leží na území Královéhradeckého a Libereckého kraje. Správa Krkonošského národního parku pečuje o území o rozloze 54.969 ha, které se nachází v nadmořské výšce 400 až 1602 (Sněžka) m n. m. www.krnap.cz

 


RDA - Rychnov nad Kněžnou

Regional Development Agency, běžně známá jako RDA, je dobrovolným regionálním sdružením Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregionu Glacensis a Dobrovolným svazkem obcí Regionu Orlické hory. Posláním agentury je podpora a koordinace hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje území Euroregionu Glacensis s důrazem na příhraniční spolupráci s Polskem. Hlavní náplní je příprava a realizace projektů spolufinancovaných z prostředků EU a ČR. RDA působí  na území Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje. www.rda-rk.cz

 


MAS Krkonoše

Místní akční skupina (MAS) Krkonoše je občanským sdružením, které vzniklo v září 2005. MAS Krkonoše vznikla za účelem všestranné podpory rozvoje regionu Krkonoše a krkonošského podhůří činnostmi, které budou realizovány ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, které působí v tomto regionu. www.mas-krkonose.cz

 

 


MAS Přiďte pobejt

Občanské sdružení MAS „Přiďte pobejt!“ je dobrovolný spolek lidí, kteří usilují o rozvoj Jilemnicka v duchu společných představ a předsevzetí, Tento záměr se snaží naplnit mimo jiné i získáváním finanční podpory pro dané území. MAS „Přiďte pobejt!“ působí na Jilemnicku od roku 2004. V občanském sdružení se proto setkávají zástupci obcí, podnikatelé, místní spolky i neziskové organizace. Potkáte tu soukromé zemědělce, drobné řemeslníky, majitelé muzeí i soukromých firem, skauty, hasiče, zástupce Správy Krkonošského národního parku i horských zemědělských družstev. www.maspridtepobejt.cz

 


Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

Hospodářská komora KHK je subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost v Královéhradeckém kraji. Chrání zájmy svých členů - malých, středních a velkých podniků, sdružujících se v regionální síti komor: jednatelství HK, jednatelství RK, jednatelství NA, jednatelství TR, jednatelství JC. www.rhkhradec.cz

 


Krajská hospodářská komora Liberec  

Od roku 1990, kdy vytvořil stát podmínky pro rozvoj podnikání bylo zřejmé, že podnikatelský stav je třeba organizovat a upovňovat. Proto bylo zřízeno 7 regionálních kanceláří Československé a průmyslové komory. Mezi nimi byla i liberecká. Po dobu své existence patří svojí činností mezi přední v republice. Od roku 1996 probíhala postupná transformace a sdružením okresních komor vznikla Krajská hospodářská komora Liberec. www.khkliberec.cz  

 


Krkonoše - svazek měst a obcí

Krkonoše – svazek měst a obcí od roku 2000 sdružuje 41 členů v turistickém regionu. Rozkládá se na území větším než 80 000 ha a má více jak 60 000 stálých obyvatel. Je součástí Královéhradeckého a Libereckého kraje od Kořenova na západě až po Žacléř na východě a každoročně jej navštíví několik milionů turistů z České republiky a zahraničí. Hlavní činností Svazku měst a obcí Krkonoše je uvádět do života projekty na podporu cestovního ruchu v turistickém regionu a zajištění jejich financování. www.svazek.krkonose.eu

 


Związek Gmin Karkonoskich

Związek Gmin Karkonoskich byl založen v roce 1992, dnes sdružuje sedm střediskových obcí, rozlohou a počtem obyvatel je velmi blízký českému Svazku měst a obcí Krkonoše. Obě organizace podepsali v roce 2004 Memorandum o přátelství, porozumění a spolupráci. Společným cílem je prohlubování vize "Krkonoše - hory bez hranic". www.karkonosze.eu, www.zgk-karkonosze.pl.

 


Svazek obcí Východní Krkonoše

Jedná se o sdružení devíti měst a obcí: Trutnov, Mladé Buky, Svoboda nad Úpou, Janské Lázně, Černý Důl, Horní Maršov, Malá Úpa, Pec pod Sněžkou a od roku 2011 i Žacléř ležících v kraji pod nejvyšší horou ČR Sněžkou. Vznikl za účelem spolupráce při zajišťování rozsáhlých služeb v oblasti turistického ruchu. Oblast sdružení je tak jednou z nejvýznamějších částí Krkonoš. www.vychodnikrkonose.cz

 


ČUS - Česká unie sportu

ČUS je organizace občansky otevřená, demokratická, nezávislá, nepolitická, je členem Českého olympijského výboru a členem Evropského sdružení nevládních sportovních organizací. Hlavním posláním ČUS je vytvářet optimální podmínky ke sportovní činnosti, která se realizuje v jejich základních organizačních článcích, tj. ve sportovních klubech, tělovýchovných jednotách a národních sportovních svazech. Česká unie sportu podporuje pohybové a sportovní aktivity téměř půldruhého milionu lidí sportujících v České republice pod značkou ČUS. www.cuscz.cz

 


SPF Group v.o.s.

SPF Group, v.o.s. je společnost poskytující poradenské služby v oblasti místního a regionálního rozvoje a v oblasti řízení kvality životního prostředí. Služby společnosti zahrnují konzultantskou podporu centrálních, regionálních a místních institucí v oblasti strategického a projektového řízení – od přípravy regionálních a místních rozvojových strategií, přes identifikaci a přípravu rozvojových programů a projektů až po asistenci při jejich realizaci, monitoringu, evaluaci a finančním řízení. www.spfgroup.org

 

 

 


Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou

Integrovaná střední škola ve Vysokém nad Jizerou zajišťuje výuku a nabízí tyto studijní obory zakončené maturitní zkouškou: Autotronik, Autotronik - jednostopá vozidla, Logistické a finanční služby. Dále nabízí tyto učební obory zakončené závěrečnou zkouškou: Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik), Autolakýrník, Autoklempíř, Opravář lesnických strojů. Více informací se dozvíte na těchto kontaktech: Integrovaná střední škola, Dr. Farského 300, 512 11 Vysoké nad Jizerou, tel.: 481 593 900, fax: 481 593 125, www.iss-vysokenj.cz, email: iss@iss-vysokenj.cz.

 

 

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.