Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Partnerzy

Kralovohradecki Kraj

Kralovohradecki Kraj (czeski odpowiednik województwa) leży na północnym wschodzie Republiki Czeskiej przy granicy z Polską. Pod względem powierzchni – wynosi ona 4 758 km2 – znajduje się na 9. miejscu wśród 14 czeskich krajów, wliczając Pragę. Kraj Kralovohradecki obejmuje obszar 5 byłych powiatów: Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou i Trutnov. Obecnie znajduje się w nim łącznie 448 gmin, w tym 1 miasto statutowe i 42 miasta. W kraju tym mieszka ok. 550 000 osób. Bez stałego wsparcia Kralovohradeckiego Kraju region turystyczny Karkonosze nie mógłby rozwijać żadnego z projektów wspierających turystykę. www.kr-kralovehradecky.cz

 


Liberecki Kraj

Liberecki Kraj leży na północy Republiki Czeskiej i obejmuje teren 4 byłych powiatów – Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily i Česká Lípa na obszarze o powierzchni łącznie 3163 km2. Na stałe zamieszkuje go ok. 428 tysięcy osób. Na jego terenie znajdują się częściowo 4 regiony turystyczne: Czeskolipsko, Czeski Raj, czeskie Góry Izerskie i Karkonosze. Dzięki wsparciu Libereckiego Kraju można rozwijać projekty wspierające turystykę w wymienionych regionach turystycznych. www.kraj-lbc.cz

 


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ministerstvo pro místní rozvoj, MMR) jest centralnym organem administracji państwowej w kwestiach polityki regionalnej, polityki mieszkaniowej, rozwoju zasobów mieszkaniowych, wynajmów mieszkań i powierzchni niemieszkalnych, planowania przestrzennego i ładu budowlanego, wywłaszczeń, polityki inwestycyjnej, turystyki i pogrzebnictwa. www.mmr.cz

 


Ministerstwo Środowiska

 Ministerstwo Środowiska (Ministerstvo životního prostředí, MŽP) jest najwyższym organem ochrony przyrody i środowiska w Republice Czeskiej. Ponadto jest centralnym organem administracji państwowej w zakresie ochrony wód, powietrza, przyrody i krajobrazu, ochrony zasobów gleb rolnych, wykonywania zadań państwowej służby geologicznej, ochrony gruntu, w tym ochrony zasobów mineralnych i wód podziemnych, w zakresie gospodarki odpadami itp. Jest  także centralnym organem administracji państwowej ds. myślistwa, rybołowu i gospodarki leśnej w parkach narodowych oraz centralnym organem administracji państwowej ds. państwowej polityki ekologicznej. www.mzp.cz

 


Związek Miast i Gmin Republiki Czeskiej   

Związek Miast i Gmin Republiki Czeskiej (Svaz měst a obcí České republiky) to ogólnokrajowa, dobrowolna,  niepolityczna i pozarządowa organizacja, założona jako stowarzyszenie osób prawnych. Członkami Związku są gminy miejskie i wiejskie. Związek Miast i Gmin RCz jest partnerem politycznej reprezentacji rządowej i parlamentarnej. Uczestniczy w przygotowywaniu i tworzeniu projektów przepisów legislacyjnych i nielegislacyjnych w kwestiach dotyczących kompetencji gmin. Działalność Związku bazuje przede wszystkim na aktywności burmistrzów i wójtów (starostów) oraz prezydentów (primátorów) i członków rad miast i wsi, którzy poza swoimi bieżącymi obowiązkami poświęcają się także ogólnym problemom samorządów. Obecnie Związek liczy sobie około dwóch i pół tysiąca członków. www.smocr.cz

 


Euroregion Nysa

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa jest pierwszą zaakceptowaną społecznie formą współpracy transgranicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Powstał w 1991 roku, stając się pionierem współpracy między regionalmi na pograniczu. Celem pracy jest pokonanie barier w rejonie Czech Północnych, Górnych Łużyc i Dolnego Śląska. Euroregion to dobrowolne stowarzyszenie gmin i powiatów trójstyku Czech, Niemiec i Polski. Powstał w celu wspierania rozwoju tych regionów poprzez wzajemną transgraniczną współpracę. Od roku 2004 ma siedzibę w najważniejszym mieście euroregionu, w Libercu. www.neisse-nisa-nysa.org

 


Euroregion Glacensis

Podpis umowy o stworzeniu wspólnego Euroregionu Glacensis, zawartej w 1996 roku między stowarzyszeniem miast i wsi Pogranicza Czech, Moraw i Kłodzka (Pomezí Čech, Moravy a Kladska) po czeskiej stronie a Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej po stronie polskiej, zakończył kilkuletnie starania o rozwój wzajemnej współpracy transgranicznej po obu stronach granicy. Położono w ten sposób kamień węgielny pod powstanie największego i jednocześnie najstarszego czesko-polskiego euroregionu. Euroregion Glacensis jest ponadnarodowym, dobrowolnym stowarzyszeniem gmin i innych osób prawnych na terenie powiatów Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové, Trutnov, Jičín, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Pardubice, Jeseník i Šumperk po czeskiej stronie oraz gmin powiatów  Kłodzko, Ząbkowice, Wałbrzych, Strzelin i Dzierżonióww po stronie polskiej. www.euro-glacensis.cz

 


KRNAP

Czeski Karkonoski Park Narodowy, w skrócie KRNAP, powstał w 1963 roku. Leży w północno-wschodniej części Czech przy granicy z Polską. Z punktu widzenia administracyjnego znajduje się na obszarze Kralovohradeckiego i Libereckiego Kraju. Jego dyrekcja (Správa KRNAP) zajmuje się terenem o powierzchni 54 969 ha, leżącym na wysokości od 400 do 1602 (Śnieżka) m n. p. m. www.krnap.cz

 


RDA - Rychnov nad Kněžnou

Regional Development Agency, znana jako RDA, jest dobrowolnym regionalnym stowarzyszeniem Euroregionu Pogranicza Czech, Moraw i Kłodzka (Pomezí Čech, Moravy a Kladska) – Euroregionu Glacensis i Dobrowolnego Związku Gmin Regionu Góry Orlickie (Dobrovolný svazek obcí Regionu Orlické hory). Misją agencji jest wspieranie i koordynacja rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego obszaru Euroregionu Glacensis z naciskiem na współpracę transgraniczną z Polską. Głównym zadaniem jest przygotowywanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE i RCz. RDA działa na terenie krajów kralowohradeckiego, ołomunieckiego i pardubickiego. www.rda-rk.cz

 


MAS Karkonosze

Místní akční skupina (MAS), czyli Miejscowa Grupa Działań, jest stowarzyszeniem powstałym we wrześniu 2005 r. MAS Karkonosze utworzono w celu wszechstronnego wsparcia rozwoju regionu Karkonoszy oraz ich przedgórza poprzez działania realizowane na korzyść mieszkańców i turystów, gmin i organizacji pozarządowych, drobnych przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw i innych podmiotów działających na terenie tego regionu. www.mas-krkonose.cz

 

 


Lokalna grupa działania MAS Přiďte pobejt

Stowarzyszenie MAS „Přiďte pobejt!“ to dobrowolny związek ludzi, którzy dążą do rozwoju Ziemi Jilemnickiej w duchu wspólnych wyobrażeń i przedsięwzięć. Cel ten starają się ziścić między innymi poprzez pozyskiwanie środków finansowych na rzecz obszaru. Lokalna grupa działania MAS „Přiďte pobejt!“ działa na Ziemi Jilemnickiej od 2004 roku. Członkami stowarzyszenia są przedstawiciele gmin, przedsiębiorcy, lokalne organizacje, NGO. Spotkamy tu rolników, drobnych rzemieślników, właścicieli muzeów i prywatnych firm, skautów, strażaków, przedstawicieli władz KRNAP i górskich spółdzielni rolnych. www.maspridtepobejt.cz

 


Krajska Izba Gospodarcza Kraju Kralowohradeckiego

Izba Gospodarcza (Hospodářská komora KHK) jest podmiotem reprezentującym przedsiębiorców kraju kralowohradeckiego. Broni interesów swoich członków – małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, stowarzyszonych w regionalnej sieci izb: biuro HK, biuro RK, biuro NA, biuro TR, biuro JC. www.rhkhradec.cz

 


Krajska Izba Gospodarcza Liberec  

Od roku 1990, kiedy w państwie czeskim powstały możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, było oczywiste, że przedsiębiorcy muszą się organizować. Dlatego powstało 7 regionalnych biur Czechosłowackiej Izby Przemysłowej (Československá průmyslová komora). Wśród nich było biuro libereckie. W ciągu lat istnienia, dzięki realizowanym przez siebie działaniom, libereckie biuro stało się jednym  z czołowych czeskich biur Izby. W 1996 roku rozpoczęła się stopniowa transformacja, w efekcie której, poprzez połączenie izb powiatowych, powstała Krajska Izba Gospodarcza Liberec (Krajská hospodářská komora Liberec). www.khkliberec.cz  

 


Karkonosze – Związek Miast i Gmin

Związek Miast i Gmin Karkonosze (Krkonoše – svazek měst a obcí) od 2000 r. stowarzysza 41 gmin wiejskich i miejskich, zajmujących łącznie obszar o powierzchni ponad 80 000 ha i liczących sobie ponad 60 000 stałych mieszkańców. Terytorium Związku Karkonosze obejmuje część krajów libereckiego i kralowohradeckiego; ciągnie się od Kořenova na zachodzie po Žacléř na wschodzie. Co roku tereny te odwiedza kilka milionów turystów czeskich i zagranicznych. Głównym zadaniem Związku Karkonosze jest wprowadzanie w życie projektów mających na celu wspieranie turystyki na terenie tego turystycznego regionu i zabezpieczenie finansów na ich realizację. www.svazek.krkonose.eu

 


Związek Gmin Karkonoskich

Polski Związek Gmin Karkonoskich powstał w 1992 r.; dziś stowarzysza siedem gmin. Pod względem powierzchni i liczby mieszkańców odpowiada czeskiemu związkowi o nazwie Svazek měst a obcí Krkonoše. Obie organizacje podpisały w 2004 roku Memorandum o Przyjaźni, Porozumieniu i Współpracy. Wspólnym celem jest pogłębianie wizji „Karkonosze – góry bez granic“.
www.karkonosze.eu, www.zgk-karkonosze.pl.

 


Związek Gmin Karkonosze Wschodnie

Związek Gmin Karkonosze Wschodnie (Svazek obcí východní Krkonoše) to organizacja dziewięciu miast i gmin wiejskich – Trutnov, Mladé Buky, Svoboda nad Úpou, Janské Lázně, Černý Důl, Horní Maršov, Malá Úpa, Pec pod Sněžkou, a od roku 2011 także Žacléř – leżących u podnóża Śnieżki, będącej najwyższym szczytem Republiki Czeskiej. Związek powstał w celu współpracy przy zabezpieczaniu usług w zakresie turystyki. Terytorium gmin członkowskich Związku obejmuje jedną z najważniejszych części Karkonoszy. www.vychodnikrkonose.cz

 


SPF Group v.o.s. 

Spółka jawna SPF Group, v.o.s. to podmiot świadczący usługi doradcze w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz w zakresie zarządzania jakością środowiska naturalnego. Usługi spółki obejmują konsulting instytucji centralnych, regionalnych i lokalnych w zakresie zadań strategicznych i projektowych – od przygotowania lokalnych i regionalnych strategii rozwoju, przez określanie i przygotowywanie programów i projektów rozwoju aż po asystowanie przy ich realizacji, monitoringu, ewaluacji i zarządzaniu finansowym. www.spfgroup.org

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.