Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Zintegrowany Plan Rozwoju Krajobrazu

Zintegrowany Plan Rozwoju Krajobrazu

Zintegrowany Plan Rozwoju Krajobrazu (Krajinný integrovaný plán rozvoje, KIPR)

Podobny kierunek, jaki mają w planie Karkonosze, obrał już region Szumawa.

Istnieje zespół roboczy, powołany przez Związek Karkonosze spośród przedstawicieli gmin Karkonoszy Wschodnich, Zachodnich i Środkowych, władz czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego, kraju libereckiego i kralowohradeckiego i innych instytucji, którego zadaniem jest przygotowywanie – na podstawie analizy – Zintegrowanej Strategii Regionu Karkonosze na lata 2014–2020. Jedną z możliwości jest wykorzystanie planów Ministerstwa Środowiska i przygotowanie dla karkonoskiego regionu Zintegrowanego Planu Rozwoju Krajobrazu (KIPR).

KIPR może stanowić jedno z narzędzi wspierających zrównoważony rozwój również w naszym regionie. Jednocześnie może stać się ważnym narzędziem dla efektywnego czerpania środków finansowych z europejskich funduszów strukturalnych. Uważamy także, że KIPR spełnia warunki predestynujące go do bycia koordynującym narzędziem wspólnego przygotowania całego kompleksu nawiązujących, nawzajem powiązanych projektów o znaczeniu regionalnym. Projekty ujęte w ramach KIPR, zgodnie z wyobrażeniami Ministerstwa Środowiska, mogłyby uzyskać wsparcie z aktualnych programów operacyjnych, w tym innych resortów, w przypadku rozwiązywania problematyki kompleksowego rozwoju miast i wsi regionu, z RPO, ew. innych, o ile będą, programów krajowych. Projekty, które powstaną na jego podstawie, obejmują na przykład resort gospodarki wodnej, rozwoju turystyki, infrastruktury, transportu, usług dla ludności. Nie będą jednakże na przykład rozwiązywać problemów rozwoju bazy noclegowej, ale raczej rozwoju usług związanych z pobytami ludzi w danym miejscu.

Z tego wynika, że także rejon Karkonoszy powinien intensywnie zająć się tym podejściem koncepcyjnym, które mogłoby pomóc w rozwiązywaniu jego najważniejszych problemów.

Około trzech lat temu Ministerstwo Środowiska powierzyło władzom parku narodowego Szumawa przygotowanie pilotażowego projektu Zintegrowanego Planu Rozwoju Krajobrazu Szumawy (Krajinný integrovaný plán rozvoje Šumavy). Na podstawie uzyskanych doświadczeń, zasada ta miała zostać wprowadzona także w innych regionach.

W związku z tym Josef Nosek, pracownik Związku Karkonosze i manager rozwoju regionalnego, który z wybranymi członkami grupy roboczej odwiedził Szumawę, objaśnia: „Trzeba było na miejscu z pracownikami, którzy przygotowywali szumawski KIPR, omówić ich doświadczenia i na tej podstawie potem, o ile okaże się to korzystne, podążyć podobną drogą również w regionie karkonoskim. To, czego dowiedzieliśmy się z otwartej dyskusji, zdecydowanie nam się przyda. Wiemy, w jaki sposób już samo wspólne przygotowywanie tego dokumentu na Szumawie przyczyniło się do zrozumienia i umocnienia dobrych stosunków między Szumawskim Parkiem Naodowym a gminami oraz innymi podmiotami uczestniczącymi we współtworzeniu i realizacji szumawskiej polityki, z czym mieli do czynienia w stosunku do innych organizacji, instytucji, a także resortów samego Ministerstwa Środowiska.

To wszystko będziemy starali się wykorzystać także w Karkonoszach, żeby nasze plany odzwierciedlały przede wszystkim potrzeby regionu, jednocześnie wpisując się w koncepcje krajskie (wojewódzkie) i ogólnokrajowe. Uważam, że to są ważne przesłanki, aby starania Związku Karkonosze i wszystkich ludzi, którzy tu mieszkają, prowadzą działalność gospodarczą, albo przyjeżdżają jako turyści miały sens i przyniosły w nadchodzącym okresie konkretne efekty.

Jeśli nie odwiedzilibyśmy Szumawy, prawdopodobnie nie zostałoby zainicjowane spotkanie siedmiu czeskich regionów z objętymi szczególną ochroną obszarami, do których należą też Karkonosze. Jego celem będzie takie zharmonizowanie podejść wszystkich regionów, żeby swoimi argumentami wsparły rozwiązania ograniczające biurokrację, upraszczające postępowanie i wprowadzające obiektywne kryteria oceny jakości poszczególnych projektów, w tym projektów cząstkowych, żeby środki finansowe na ich realizację wykorzystane były celowo i przyczyniły się do rozwiązania tego, co w poszczególnych regionach najważniejsze. Spotkanie to odbędzie się w maju tego roku w Pradze.“

Kwiecień 2012

Přílohy aktuality

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.